Bilden visar en laptop, en läsplatta och en mobiltelefon med Mina Sidor på respektive skärm.

Om Intresseanmälan skydd av skog

I tjänsten Intresseanmälan skydd av skog kan du anmäla intresse för skydd av skog genom naturvårdsavtal eller biotopskydd. Anmälan hanteras av Skogsstyrelsen. Vill du ansöka om skydd genom naturreservat vänder du dig till din länsstyrelse.

Frågor och svar

Vad är ett biotopskyddsområde?

Biotopskyddsområden används för att bevara livsmiljöer för små skyddsvärda naturtyper i skogs- eller jordbrukslandskapet. På skogsmark är det vanligen Skogsstyrelsen som beslutar om biotopskyddsområden. De är normalt inte större än 20 hektar.

Ett biotopskyddsområde inrättas för all framtid, men du som markägare fortsätter att äga området. Du erbjuds full ersättning plus ytterligare 25 procent av värdet för de begränsningar i brukandet som biotopskyddsområdet innebär, exempelvis att du inte får avverka. Detta kallas för intrångsersättning.

Vad är ett naturvårdsavtal?

Naturvårdsavtalet är ett avtal som kan tecknas mellan Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen och dig som markägare. Du kan ha önskemål om hur lång avtalstid du vill ha, men ambitionen ska vara att områdets höga naturvärden och/eller höga sociala värden ska bevaras och utvecklas på lång sikt.

Ersättningen för naturvårdsavtal beräknas på områdets virkesvärde minus avverkningskostnader (det så kallade rotnettot) och tiden som avtalet tecknas för (1,2 procent av rotnettot per år). Det innebär till exempel att för ett 50-årigt avtal får du cirka 60 procent av rotnettot i ersättning. Dessutom tillkommer en engångsersättning som du får vid tecknandet av avtalet.

Var kan jag läsa mer om skydd av skog?

På webbsidan Skydda skog finns mer information.

Vad är ett utkast och hur fungerar det?

Ett utkast skapas när du väljer att spara en påbörjad anmälan eller ansökan. I dagsläget kan du spara utkast när du påbörjat en intresseanmälan skydd av skog. I tjänsten intresseanmälan finns en knapp som heter "Spara som utkast". När du trycker på denna sparas ett utkast av ditt påbörjade ärende. 

Du kan när du vill återuppta ditt ärende genom att klicka på "Hantera utkast". Du når hantera utkast antingen via blocket "Ärenden och utkast" på startsidan eller via menyn.

Ett påbörjat utkast sparas i tre månader, sedan tas det bort med automatik. Du kan också själv ta bort ett utkast genom att klicka på "Ta bort" när du är inne på sidan "Mina utkast". Utkastet försvinner också om du slutför och skickar in ärendet till oss.

Utkast sparas i Eget utrymme

I Mina sidor har alla fastigheter ett så kallat Eget utrymme. De uppgifter som sparas här är inte allmänna handlingar och lämnas inte ut. I Eget utrymme sparas exempelvis utkast och kartanteckningar. Skogsstyrelsen tar inte del av något som ligger i Eget utrymme, fastighetsägaren äger och ansvarar själv för detta material.

Samtliga fastighetsägare och ombud med fullmakt har automatiskt tillgång till Eget utrymme för fastigheten och kan ta del av materialet som lagras där. När ett ärende eller annat material skickas in till oss blir det en allmän handling som kan begäras ut.

  • Senast uppdaterad: 2024-07-10