Kvarlämnade högstubbar i en granskog. Foto: MostPhotos

Naturvård och artskydd i död granskog

Vid åtgärder i död granskog behöver du ta hänsyn till områdets naturvärden och fridlysta arter. Det är viktigt att inte städa för noga eftersom död ved är viktigt för den biologiska mångfalden.

Det är brist på död ved och många arter är beroende av att det finns död ved i skogen. Därför är grundregeln att lämna döda träd i skogen om de inte utgör fara eller hinder för skogsbruksåtgärder. 

Om du ska avverka döda granar, spara om möjligt högstubbar av de grövsta granarna. De blir stående mycket längre tid än hela döda granar och blir med tiden lämpliga boträd för hackspettar. Spara även döda granar, liggande eller stående, i delar av beståndet eller beståndets kanter som lämpar sig som hänsynsytor. Är det stora mängder döda granar kan man behöva plocka ut en större del ur skogen för att kunna bedriva skogsbruk.

Granbarkborrens naturliga fiender finns bara i träden ungefär fram till midsommar året efter granbarkborreangreppet. När det inte längre finns barkborrearter kvar i barken så finns där heller inga rovinsekter som äter barkborrar. Men det blir med tiden en mängd andra naturvårdsintressanta arter i veden.

Finns den döda skogen i ett skyddat område gäller andra regler för vilka åtgärder du kan göra. Ta kontakt med det lokala Skogsstyrelsekontoret för råd.

De skärpta hänsynskraven kopplat till artskydd gäller även vid avverkning eller upparbetning av döda träd. 

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06