Askåterföring.

Askåterföring

När du tar ut skogsbränsle (grot) förs näringsämnen bort. Efter att skogsbränslet eldats finns näringsämnena förutom kväve kvar i askan. Genom askåterföring kompenserar du för uttaget av näringsämnen som skett vid skogsbränsleuttaget. Då säkras den långsiktiga produktionsförmågan och försurning motverkas.

Skogsstyrelsen har föreskrifter och rekommendationer för när och hur du ska återföra aska efter att du tagit ut skogsbränsle (grot). Askan innehåller fosfor och de basiska näringsämnena kalcium, magnesium och kalium men däremot inget kväve.

Du behöver anmäla askåterföring

Du ska alltid anmäla maskinell askåterföring till Skogsstyrelsen för samråd minst sex veckor innan du planerar att utföra åtgärden. Kontakta Skogsstyrelsen för att få reda på vad som måste ingå i en anmälan om askåterföring.

Askan ska ha rätt innehåll

Askan ska innehålla tillräckligt mycket näringsämnen för att göra nytta men inte ha för höga nivåer av tungmetaller eller andra olämpliga ämnen. Före spridning ska askans innehåll av näring och tungmetaller testas, enligt Skogsstyrelsens rekommendationer.

Askan ska också alltid vara härdad innan den sprids, för att inte lösas upp för snabbt. Detta görs på värmeverk eller av spridningsentreprenören. Även för detta finns gränsvärden i Skogsstyrelsens rekommendationer.

Skyddszoner vid askspridning

Du ska hålla skyddszoner mot känsliga områden fria från askspridning. Syftet med skyddszoner är främst att inte påverka vatten eller våtmarker negativt på kort sikt. Skogsstyrelsen rekommenderar att du håller ett avstånd på minst 15 meter mot

  • sjöar och vattendrag
  • våtmarker
  • formellt skyddad mark
  • hänsynskrävande biotoper
  • tomtmark.

Mot diken, annans mark och annans väg rekommenderar Skogsstyrelsen en skyddszon på tio meter.

Så sprider du askan

Vanligast är att en kontrakterad entreprenör sprider aska från ett värmeverk eller en industri. Oftast sker detta med en traktor eller skotare som kör i beståndets befintliga vägar. Maskinen är försedd med spridare som slungar ut askan.

Aska kan också spridas på hyggen, men då är det viktigt att den är väl härdad så att den långsamt avger de ämnen den innehåller. Det bör dessutom finnas vegetation på hygget som kan ta upp den näring som frigörs.

Du bör undvika att sprida aska, vid snösmältning eller kraftigt regn, om det finns stor risk att askan rinner bort från marken. Särskilt gäller det om marken sluttar ner mot vattendrag eller sjöar.

Dokumentera

För din planering och vid en eventuell fastighetsöverlåtelse är det värdefullt att du dokumenterar var du har spridit aska, vid vilken tidpunkt samt i vilken mängd.

  • Senast uppdaterad: 2022-05-25