Logotyp Sveriges officiella statistik

Om Sveriges officiella statistik

Skogsstyrelsen är utsedd av regeringen att ansvara för den officiella statistiken inom statistikområdena produktion i skogsbruket, sysselsättning i skogsbruket samt miljö och sociala frågor i skogsbruket. Officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig.

Skogsstyrelsen har officiell statistik inom följande områden:

 • Avverkningsanmälningar
 • Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark
 • Bruttoavverkning
 • Fastighets- och ägarstruktur
 • Frivilliga avsättningar och certifierade arealer
 • Hänsynsuppföljning kulturmiljövård
 • Kostnader i det storskaliga skogsbruket
 • Lager av barrsågtimmer, massaved och flis
 • Levererade skogsplantor
 • Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning
 • Rundvirkespriser
 • Sysselsättning i skogsbruket
 • Återväxternas kvalitet
 • Åtgärder i skogsbruket

Vårt ansvar

Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för

 • att statistiken är objektiv
 • att statistiken är kvalitetsdeklarerad
 • att publicera statistiken enligt publiceringsplan
 • att tillgängliggöra statistiken

Vår officiella statistik finns i vår statistikdatabas, på särskilda webbsidor per statistikprodukt och i statistikfaktablad. Tidigare gjorde vi även rapporter i serien Statistiska meddelanden.

Statistiken är fri att använda och vi hoppas att du ska ha nytta av den.

All officiell statistik har beteckningen eller symbolen Sveriges officiella statistik .

Observera att du inte får använda beteckningen eller symbolen om du gör vidarebearbetningar av den officiella statistiken. Om du gör bearbetningar av vår statistik ska du ange att du gjort bearbetning av officiell statistik från Skogsstyrelsen.

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 29 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken.

 • Senast uppdaterad: 2023-03-09