Skylt biotopskydd. Foto: Yaman Albolbol

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden

I formellt skyddade områden gäller inte samma regler för bekämpning av granbarkborrar och andra skadeinsekter som i den brukade skogen. Varje område har sina specifika syften och regler för vilka åtgärder som kan genomföras.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket arbetar tillsammans med berörda länsstyrelser för att begränsa angreppen av granbarkborre i våra skogar med formellt skydd, till exempel naturreservat och biotopskydd. Vilka åtgärder som kan genomföras måste bedömas i varje enskilt fall och beror på vilka regler som gäller i varje enskilt område. 

Bekämpningen görs för att rädda naturvärden

I den skyddade skogen bekämpas granbarkborren för att skydda områdets naturvärden, till skillnad från bekämpningen i produktionsskogen som syftar till att rädda virkesvärdet. Ofta rör det sig om områden med höga naturvärden kopplade till gran, och där det riskerar att bli väsentliga angrepp. Exempel på sådana skogar är kalkbarrskogar med gran. 

Vad gör jag om min skog gränsar till område med angrepp?

Om du upptäcker angrepp i ett formellt skyddat område som gränsar till din egen skog bör du vända dig till den myndighet som ansvarar för det skyddade området (se faktaruta Ansvar för skyddad skog). 

Om angreppen är i ett område som inte är formellt skyddat, men som har höga naturvärden, bör ägaren till den marken kontakta Skogsstyrelsen för samråd kring eventuella åtgärder (se Angrepp i områden med höga naturvärden utan formellt skydd).  

Frågor och svar

Är granbarkborrar i formellt skyddade områden ett problem för omgivande produktionsskog?

För en enskild skogsägare med granskog intill ett skyddat område kan granbarkborre i det skyddade området innebära problem på samma sätt som granbarkborre kan göra i andra omkringliggande skogar.

På landskapsnivå är det dock inget stort problem med granbarkborreangrepp i formellt skyddad skog. Granbarkborrarna angriper äldre grandominerad skog, särskilt i hyggeskanter och i närheten av tidigare angrepp. Sådan skog är vanligast i den brukade skogen.

Vem ansvarar för att hantera granbarkborrar i formellt skyddade områden?

Ansvaret beror på vilken formell skyddsform det är.

Naturreservat: Förvaltaren, som kan vara länsstyrelsen, kommun eller en stiftelse, ansvarar för att vidta åtgärder enligt syftet och föreskrifter i naturreservaten. Om skogsbruk inte reglerats är det markägaren som ansvarar för att brukandet följer exempelvis skogsvårdslagen och Miljöbalken.

Biotopskydd: Det är den myndighet, oftast Skogsstyrelsen eller en kommun, som beslutat om biotopskyddsområdet som ansvarar för tillsynen och förvaltningen av området.

Naturvårdsavtal: Den myndighet som tillsammans med berörd markägare har ingått naturvårdsavtalet ansvarar för att syftet nås i enlighet med vad som överenskommits i avtalet. Naturvårdsavtal kan tecknas av både länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och kommunerna.

Nationalparker: Vanligtvis är Länsstyrelserna förvaltare av nationalparkerna och ansvarar för att vidta åtgärder enligt syftet och föreskrifter i dessa.

Vilka lagar och regler gäller för hantering av granbarkborreangrepp i naturreservat och biotopskyddsområden?

Vilka åtgärder man kan genomföra i naturreservat respektive biotopskyddsområden skiljer sig åt beroende på vilka naturvärden det enskilda skyddade området syftar till att skydda samt vad bestämmelserna i Miljöbalken anger. Om skogsbruk är förbjudet genom ett beslut enligt Miljöbalken upphör Skogsvårdslagens regler att gälla i det området.

Naturreservat: Varje naturreservat har ett områdesspecifikt syfte, med särskilda föreskrifter som beskriver vad som inte är tillåtet i området och en skötselplan som beskriver hur syftet ska uppnås. Det är utifrån de här bestämmelserna som länsstyrelsen (eller i vissa fall kommunen) kan avgöra vilka åtgärder mot granbarkborre som är möjliga att genomföra i naturreservat.

Biotopskydd: Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Skogsstyrelsen beslutar om de åtgärder som behövs för att vårda ett biotopskyddsområde, vilket inkluderar även bekämpningsåtgärder som gynnar syftet med skyddet.

Vilka regler gäller för områden som omfattas av naturvårdsavtal?

Syftet med naturvårdsavtalet, och det område som avtalet reglerar, avgör vilka åtgärder som kan utföras. I de flesta naturvårdsavtal ska avtalsparterna samråda med varandra innan eventuella åtgärder genomförs i området.

Om avtalet anger att död ved ska gynnas eller bevaras i naturvårdsavtalet gäller inte Skogsvårdslagens regler om att ta ut färskt rått barrvirke. Miljöbalkens regler om samråd inför åtgärder som väsentligen kan ändra naturmiljön gäller.

Varför är det så viktigt att bekämpa granbarkborrar i produktionsskogen när den inte bekämpas på samma sätt i formellt skyddade områden?

En viktig skillnad mellan produktionsskogar och skyddade områden är att de har olika syften. I produktionsskogen är det primära syftet att långsiktigt producera virke av god kvalitet, vilket kan kräva intensiva bekämpningsinsatser mot granbarkborre.

I de skyddade områdena är syftet istället att långsiktigt bevara och utveckla naturvärden och biologisk mångfald. Värdet ligger i områdenas variationsrikedom av arter och strukturer.

Ska vindfällen i formellt skyddade områden forslas bort med tanke på risk för angrepp av granbarkborre?

Nej, oftast inte. Detta eftersom syftet med de skyddade områdena är att långsiktigt bevara och utveckla naturvärden och biologisk mångfald.

Död ved är ofta en bristvara. Äldre vindfällen, där barken lossnat, ska lämnas kvar i både produktionsskog och i skyddade områden eftersom de är viktiga för många vedlevande insekter och svampar. De är inte längre intressanta för granbarkborre, men kan vara viktiga för granbarkborrens naturliga fiender.

I skyddade områden bör ofta även färska vindfällen lämnas, men ibland kan det vara motiverat att barka angripna vindfällen, för att oskadliggöra dem som yngelmaterial för granbarkborre.

Kan Skogsstyrelsen besluta om generella undantag från föreskrifterna till flera biotopskyddsområden för att vidta granbarkborrebekämpande åtgärder som annars inte är tillåtna inom områdena?

Nej. Skogsstyrelsen kan inte meddela generella undantag från föreskriften. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet.

  • Senast uppdaterad: 2024-05-13