Slamgrop. Foto: Daniel Palm

Slamgropar

När du planerar för dikning och dikesrensning bör du också planera för anpassningar och skyddsåtgärder. Det kan vara slamgropar, sedimentationsbassänger eller översilning. Syftet är att hindra slam från att rinna ut i vattendrag eller sjöar.

Slam skapar miljöproblem

Slam som når naturliga vattendrag och sjöar kan förstöra insekts- och fisklivet långt ner i nedströms liggande vatten. Med slammet följer också näring och tungmetaller.

Slamgropar och sedimentationsbassänger

Slam kan fångas upp med mindre slamgropar eller med större sedimentationsbassänger. Det är viktigt att gropar och bassänger är rejält dimensionerade. Erfarenheter har visat att mindre slamgropar har en begränsad effekt. Tänk också på att djur kan falla i groparna. Skapa därför en grund sida där det finns möjlighet att klättra upp.

Hur du placerar slamgropar och sedimentationsbassänger beror på flera faktorer. I ett stort dikessystem kan det vara bra att anlägga flera slamgropar och någon större sedimentationsbassäng.

Att tänka på:

  • Anlägg gropar och bassänger före rensning av dikessystemet
  • Placera gropar och bassänger nära vägar eller skogsbilvägar så att du kan rensa bort slam
  • Töm gropar och bassänger på slam efter rensning, mycket slam frigörs under själva rensningen
  • Underhåll gropar och bassänger regelbundet för att de ska fungera på lång sikt

Översilning

Där marken har en lutning kan du skapa en översilning. Detta gör du genom att låta diket avslutas utan att komma i direkt kontakt med något vattendrag nedanför. Då kommer vattnet att "översila", det vill säga rinna på bred front över marken, och slam fångas upp innan dikesvattnet når ut i vattendraget eller sjön. Det är viktigt att kanaler inte bildas genom området som ska översilas.

  • Senast uppdaterad: 2024-05-10