Ekonomisk ersättning och värdering

Om ett skogsområde på din mark skyddas formellt kan du få ekonomisk ersättning. Storleken på ersättningen varierar.

När ett naturreservat eller biotopskyddsområde bildas erbjuds du kompensation som motsvarar minskningen av fastighetens marknadsvärde, om den pågående markanvändningen avsevärt försvåras, samt ett påslag med 25 procent. Naturvårdsavtal ersätts enligt en schablonmodell där du kompenseras för en del av den avkastning du inte får från marken under avtalstiden.

Hur värderas min mark?

Värderingen utförs av ett upphandlat värderingsföretag eller en person som är specialist på att värdera markområden. Värderingen är sedan grund för ersättningen. Du erbjuds ersättning för minskningen av fastighetens marknadsvärde till följd av att pågående markanvändning avsevärt försvåras.

När det gäller naturreservat och biotopskyddsområde får du som fastighetsägare därutöver ersättning med ytterligare 25 procent av marknadsvärdeminskningen i enlighet med reglerna i expropriationslagen. Värderingen görs med utgångspunkt från ersättningsbestämmelser i Miljöbalken. 

När det gäller naturreservat kan du framföra önskemål om att sälja marken. Om du och Länsstyrelsen är överens om försäljning görs en värdering av marknadsvärdet. Vid försäljning tillkommer däremot inte påslaget med 25 procent. 

Ett vanligt sätt att värdera skog är att använda en avvägning mellan ortspris och beståndsmetoden, för att bestämma markområdets marknadsvärde. Marknadsvärdesminskningen bedöms genom att på detta sätt ta fram marknadsvärdena, både med och utan de begränsningar som det formella skyddet innebär.

Ersättningen för ett naturvårdsavtal varierar beroende på hur lång tid avtalet ska gälla. Ersättningen ska kompensera för en del av den avkastning du som markägare inte får under avtalstiden. Hur ersättningen beräknas skiljer sig mellan olika typer av mark. För ett 50-årigt avtal på skogsmark får du omkring 60 procent av vad du skulle få vid avverkning (områdets rotnetto) i ersättningen. För kortare avtal minskar ersättningen proportionellt med avtalstiden. Ersättningen beräknas av en handläggare eller av ett upphandlat företag. 

När får jag ersättningen och hur ska den beskattas?

Det skiljer mellan skyddsformerna när ersättningen betalas ut. För naturreservat görs utbetalningen när Naturvårdsverket godkänt överenskommelsen mellan dig och Länsstyrelsen.

För biotopskyddsområden görs utbetalningen inom en månad efter att beslutet vunnit laga kraft. Dessförinnan har du normalt tecknat en överenskommelse om ersättningen med Skogsstyrelsen.

Intrångsersättning för biotopskyddsområden och naturreservat beskattas som inkomstslaget kapital enligt reglerna för kapitalvinstbeskattning, ersättningen likställs med en partiell försäljning. Om det utgår någon form av annan ersättning utöver intrångsersättning beskattas det också som kapital.

För naturvårdsavtal mellan markägare och Länsstyrelsen görs utbetalningen normalt inom en månad efter att Naturvårdsverket godkänt det undertecknade avtalet. För naturvårdsavtal mellan markägare och Skogsstyrelsen görs utbetalningen normalt inom en månad efter att avtalet undertecknats av båda parter. Ersättningen beskattas som inkomst av näringsverksamhet och skatteavdraget görs det år avtalet tecknas även om ersättningen delas upp över flera år. 

Skatteverket kan ge dig mer information om hur din ersättning beskattas. 

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09