Gallra fram ädellövskog och lövrik skog

Utdrag ur Statens Jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling; SJVFS 2016:19

Gallra fram ädellövskog och lövrik skog

Stöd får lämnas för att gallra fram områden med

  1. ädellövskog ur annan skog än ädellövskog, eller
  2. lövrik skog ur annan skog än lövrik skog.

201 § Med ädellövskog avses skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst 0,5 hektar, i enlighet med i 22 och 23 §§ skogsvårdslagen (1979:429).

Med lövrik skog avses skogsbestånd äldre än 20 år som utgörs av lövträd till minst 70 procent och har ett påtagligt inslag av rönn, asp, sälg och vars areal är minst 0,5 hektar.

202 § Vid framgallring av ädellövskog ska i huvudsak andra trädslag än ädla lövträd avverkas.

203 § Skog äldre än 50 år ska efter gallring uppfylla definitionen av ädellövskog.

Skog yngre än 50 år ska efter gallring ha förutsättning att utvecklas till en ädellövskog senast vid 50 års ålder.

204 § Vid framgallring av lövrik skog ska i huvudsak andra trädslag än rönn, asp och sälg avverkas.

205 § Vid avslutad gallring ska definitionen i 201 § av lövrik skog vara uppfylld.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-04