Sköta natur- och kulturmiljöer

Utdrag ur Statens Jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling; SJVFS 2016:19

Sköta natur- och kulturmiljöer

187 § Stöd får lämnas för insatser i områden där den behöriga myndigheten bedömer att det finns ett behov av skötsel för att gynna natur- eller kulturvärden.

188 § Stöd får lämnas för att

  1. röja bort träd, buskar och sly,
  2. skapa död ved,
  3. skapa och sköta skogsbryn, och
  4. hamla eller frihugga träd.
  • Senast uppdaterad: 2023-04-04