Åtgärden naturvårdsbränning

Utdrag ur Statens Jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling; SJVFS 2016:19

Naturvårdsbränning i skog

196 § Stöd får lämnas för naturvårdsbränning i skog för att gynna naturvärden. Med naturvårdsbränning avses en planerad och kontrollerad bränning för att i naturvårdande syfte efterlikna en naturlig brand.

197 § Vid avverkning före bränning ska minst 50 procent av volymen på virkesförrådet lämnas kvar.

198 § I tallpräglade skogstyper ska i huvudsak tall och lövträd lämnas kvar innan bränning.

199 § Naturvårdsbränningen ska omfatta minst 2 hektar.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-04