Utlysning av pengar till kompetensutveckling inom variationsrikt skogsbruk och hänsyn

Skogsstyrelsen har utlyst 20 miljoner kronor för att anordna kompetensutveckling inom variationsrikt skogsbruk och miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder. Sista ansökningsdag var den 18 november 2023.

Vem kan söka?

Företag, myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar och andra organisationer kan söka stödet för att anordna kompetensutveckling för andra än egen personal.

Det här kan du söka stöd för

Du kan söka stöd för att genomföra ett projekt där du anordnar gruppaktiviteter och enskild rådgivning. Du kan också kombinera olika informationsaktiviteter med gruppaktiviteter.

Utlysningen riktar in sig på variationsrikt skogsbruk och hänsyn till natur, kultur- och sociala värden vid skogsbruksåtgärder. Dessa ämnesområden bidrar till att skydda den biologiska mångfalden, förbättra ekosystemtjänsterna och bevara livsmiljöer och landskap.

Aktiviteterna som genomförs i projektet ska handla om:

 • Att öka kunskaperna om alternativa skogsbruksmetoder till trakthyggesbruket. Detta bidrar till en ökad användning av alternativa metoder och en ökad variation och mångfald i skogen.
 • Att öka kunskaperna om hur man i samband med ordinarie skogsskötsel aktivt kan skapa strukturer och habitat för att stärka förutsättningarna för biologisk mångfald i den brukade skogen.
 • Att öka kunskaperna om vilken hänsyn som behöver tas till natur, kultur- och sociala värden i skogen så att alla värden ska kunna bevaras och utvecklas. Det handlar om hänsyn i samband med röjning, gallring, föryngringsavverkning och föryngringsåtgärder.

Aktiviteter som genomförs i projektet ska ha ett inslag av kunskap om skogens ekosystemtjänster som är ett samlat begrepp för alla de nyttor skogen kan ge människan. Läs mer om skogens ekosystemtjänster nedan under relaterade webbsidor. Aktiviteterna kan omfatta samtliga av ovanstående ämnesområden eller endast något av dem.

Aktiviteter som kan genomföras i projektet

Ett projekt ska i huvudsak bestå av gruppaktiviteter men kan kompletteras med enskild rådgivning, informationsaktiviteter och/eller uppdatering och utveckling av digitala verktyg. Du kan alltså inte söka ett projekt som endast består av enskild rådgivning eller informationsaktiviteter.

Beskrivning av aktiviteterna:

 • Gruppaktiviteter såsom kurser eller studiecirklar, kan vara fysiska eller digitala
 • Informationsaktiviteter såsom: Skapa informationsmaterial, exempelvis broschyrer, eller andra informationsinsatser såsom deltagande på skogsdagar eller mässor
 • Uppdatering och utveckling av digitala verktyg
 • Enskild rådgivning

Tänk på att

 • Även vid digital utbildning måste du kunna ta in de uppgifter som krävs för registrering av deltagare samt utbildningstid.
 • Digitala utbildningar ska innehålla möjlighet till någon form av interaktion mellan deltagaren och kursledaren
 • Självstudier kan inte räknas in i utbildningens nettotid

Vad ska aktiviteterna ge deltagarna?

Aktiviteterna som genomförs i projektet ska ge deltagarna praktiska och konkreta exempel som går att tillämpa på företagsnivå.

Målgrupp

Verksamma inom skogsbruksföretag. Läs mer om målgruppen i dokumentet ”Målgrupp och stödberättigande utgifter, som du hittar under ”Relaterade dokument”.

Uppgifter om deltagare och aktiviteter

När det gäller gruppaktiviteter och enskild rådgivning ska den som genomför ett projekt lämna vissa uppgifter till Skogsstyrelsen i samband med ansökan om utbetalning. Uppgifterna som ska lämnas är bland annat namn och personnummer på samtliga deltagare och datum och nettotid för utbildningen eller rådgivningen.

Stödberättigande utgifter

Stöd lämnas endast för rimliga utgifter och kostnader som behövs för att uppnå syfte och mål.

De här utgifterna kan du få stöd för:

 • Utgifter för personal
 • Indirekta kostnader
 • Köp av tjänster
 • Eget arbete
 • Immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektet och behövs för att projektets genomförande exempelvis möteslokaler, resor, fika med mera.

Innan du fyller i din ansökan och budget är det är viktigt att du läser om stödberättigande utgifter i dokumentet ”Målgrupp och stödberättigande utgifter, som du hittar under ”Relaterade dokument”.

Begränsningar enskild rådgivning

När det gäller enskild rådgivning finns det begränsningar för hur mycket enskild rådgivning ett företag kan ta emot. Under en tre årsperiod kan ett enda företag få enskild rådgivning till ett värde av maximalt 200 000 euro, vilket under 2023 motsvarar 2 231 600 kronor.

Det betyder att du som stödmottagare som är den som ger rådgivning måste informera Skogsstyrelsen om värdet av rådgivningen så att vi kan hålla reda på vad varje mottagare av rådgivning har fått. Det kan vara så att samma företag får rådgivning av flera olika stödmottagare. Det innebär även att du måste ta hänsyn till detta i genomförandet av rådgivning och planeringen av vilka företag som ska få rådgivning.

Så här mycket kan du få i stöd

Om din ansökan blir beviljad får du 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd, efter avdrag för eventuella intäkter som ska redovisas i budgeten vid ansökan om stöd. Observera att om du blir beviljad stöd för ditt projekt, ska du ha betalt de utgifter du söker stöd för, innan du ansöker om del- eller slututbetalning.

Lägsta stödbelopp för ett projekt är 1 miljon kronor vilket innebär att projektets budget måste uppgå till minst det beloppet. Högsta tillåtna stödbelopp är 6 miljoner kronor för ett enskilt projekt, d.v.s. att projektets budget inte får överstiga det beloppet.

Övriga villkor

Du ska bifoga en detaljerad budget till ansökan. Budgetmall hittar du under Relaterade webbsidor. I mallen finns det tydliga anvisningar för hur den ska fyllas i. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din budget. Du behöver lämna en tydlig förklaring av uppgifterna i budgeten för att din ansökan ska kunna bedömas.

Det är viktigt att du tar hjälp av dokumentet ”Målgrupp och stödberättigande utgifter”, se Relaterade dokument, när du gör projektets budget. I dokumentet ser du vilka regler som gäller för årsarbetstid, lönekostnadspåslag, resor, mat, fika och traktamente. Där finns också information om vilka indirekta kostnader som kan vara stödberättigande.

Din ansökan ska innehålla en aktivitets- och tidplan för projektet. Detta går att ange i budgetmallen, se anvisningarna för mallen.

Projektet får inte omfatta kurser eller praktik som är en del av den normala utbildningen på gymnasie- eller högre nivå. Som ”högre nivå” räknas all utbildning som ger högskolepoäng.

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2022:27) om investeringsstöd och projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Du hittar föreskriften under Relaterade webbsidor.

Så här bedömer Skogsstyrelsen din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande urvalskriterier:

 • Behov av projektet
 • Mål och aktiviteter
 • Hållbarhet
 • Kunskap över tid
 • Utbyte av kunskap
 • Spetskompetens

När du ansöker kommer det att finnas frågor som relaterar till urvalskriterierna.

Du kan läsa mer om urvalskriterierna och se dom i sin helhet på Jordbruksverkets webbplats, Strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik, urvalskriterier, se Relaterade webbsidor. På den sidan finns två PDF-filer . Den ena heter ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023 Del 1 – generella respektive valbara urvalsmoduler". Från och med sidan 45 hittar du de delar som berör Hållbart skogsbruk. Det andra dokumentet heter ”Uppgifter för urvalsförfarande under år 2023 Del 2 – fastlagda poäng, fastlagda poängsummor och fördelningsbara poängpotter” och på sidan 8 hittar du de delar som berör Hållbart skogsbruk.

Det finns en minimipoäng för att en ansökan ska kunna beviljas stöd och det är 300 poäng av max 1000 poäng.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 18 november 2023.

När kan projektet starta?

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Skogsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan som längst pågå till 2029-04-06. Vid handläggningen görs dock en bedömning om vad som är lämpligt slutdatum i varje enskilt ärende.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Du ska välja den fullmakt som handlar om projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar. Kom ihåg att ordna fullmakten i god tid innan du skickar in din ansökan.

Fullmakten skickas i original till Jordbruksverkets Djurregisterenhet i Söderhamn, adress finns på blanketten. Bifoga gärna en kopia på den fullmakt du har skickat till Djurregisterenheten i samband med ansökan om stöd. Läs mer om fullmakter nedan under relaterade webbsidor.

Sök stödet i Jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst. Du hittar den under Relaterade webbsidor, Jordbruksverket, E-tjänst för att söka projektstöd med mera. På denna sida finns även instruktionsfilmer för hur e-tjänsten fungerar.

 • Klicka på ”Starta tjänsten via Mina Sidor”.
 • Logga in med BankId.
 • Välj ”Starta tjänsten”.
 • Klicka på ”Ny ansökan om stöd”.
 • Fyll i nödvändiga adressuppgifter och liknande för att komma till steg 3, Välj stöd.
 • Välj ”Kompetensutveckling”.

Under rubriken ”Tillgängliga inriktningar” klickar du på Kompetensutveckling, då kommer olika val att synas. Klicka på ”Hållbart skogsbruk”. Då öppnas en rad nedanför som också heter Hållbart skogsbruk. Klicka på den och sedan ”Välj inriktning”. Fortsätt att fylla i din ansökan.

Observera – för att kapitel 6 med frågor kopplade till urvalskriterierna ska komma fram behöver du fylla i om du ska genomföra projektet i hela landet eller vilka län samt vilka kommuner.

Du kan spara en påbörjad ansökan i e-tjänsten och arbeta med den flera gånger innan du skickar in den. Du kan även komplettera en tidigare inskickad ansökan i e-tjänsten.

 • Senast uppdaterad: 2023-09-12