Ekblad. Foto: Michael Ekstrand

Att sköta ädellövskog

Ädla lövträd är trädarter av alm, ask, bok, avenbok, ek, fågelbär, lind och lönn. Du måste ha tillstånd från Skogsstyrelsen för att avverka ädellövskog.

Enligt skogsvårdslagen finns det två typer av ädellövskog. Det man vanligen benämner ädellövskog är skogsbestånd på minst ett halvt hektar där 70 procent är lövträd och minst 50 procent är ädla lövträd. Dessutom kan betesmarker med ädla lövträd också utgöra ädellövskog. Dessa ska då vara minst ett hektar och utöver ädellövskog ska det finnas minst tio ädla lövträd per hektar som är mer än 30 centimeter i diameter i brösthöjd.

Du behöver tillstånd för att avverka

Reglerna kring ädellövskog har sin grund i att arealen ädellövskog inte ska minska. Detta är till stor del av naturvårdsskäl samt för rekreation och landskapsestetiska skäl. Kortfattat innebär det att du måste ansöka om tillstånd hos Skogsstyrelsen för att få slutavverka ädellövskog eller för att omföra ädellövskog till annan markanvändning.

Du måste också se till att ny ädellövskog kommer upp efter avverkning. För att till viss del kompensera för ökade kostnader för föryngring och skogsvård kan du få statliga stöd. Du söker stöden hos Skogsstyrelsen.

Var finns ädellövskogen?

Det finns drygt 220 000 hektar skogsmark som kan klassas som ädellövskog enligt skogsvårdslagens mening. Detta är knappt en procent av Sveriges produktiva skogsmarksareal. Drygt hälften av denna mark finns i Blekinge, Halland och Skåne.

Ungefär 80 procent av ädellövskogen ägs av privata skogsägare, resterande del ägs av staten och av andra allmänna ägare samt skogsbolag.

Ädellöv är viktigt för den biologiska mångfalden

Ädellövskog och blandskog med inslag av ädellövträd innehåller stora biologiska värden. En stor andel av Sveriges rödlistade arter knutna till skogsmiljöer finns i skog med inslag av ädellövträd.

En orsak till att ädellövträden har så stor betydelse för den biologiska mångfalden är att de kan bli riktigt gamla och grova. Det är en relativt liten del av den totala ädellövskogen som kan sägas vara riktigt värdefull med ett mycket stort antal arter. Detta är vanligtvis skogar med en lång kontinuitet av ädla lövträd.

Ädellöv har även ekonomiska värden

Ett aktivt och hållbart men samtidigt produktionsinriktat brukande är en viktig del för att upprätthålla intresset för ädellövskogsbruk. Det är därmed också en långsiktigt viktig komponent i att öka arealen ädellöv.

En ökad andel ädellövskog kan dessutom vara ett sätt att sprida riskerna inom skogsbruket på din fastighet. Att öka arealen ädellövskog genom nyodling eller genom att röja och gallra i blandbestånd är viktigt, dels för att bevara den biologiska mångfalden men också för att motverka en eventuellt framtida brist på virke från ädellöv.

Att sköta ädellövskog

Att sköta ädellövskog kräver kunskap och ställer krav på långsiktig planering. Det är viktigt att ha en tydlig målsättning med skötseln. Detta hänger ihop med vilken eller vilka målsättningar du har med ditt skogsbruk i stort.

Traditionellt produktionsinriktad skötsel av ädellövskog är mer intensivt än exempelvis skötsel av barrskog. De ädla lövträden är dessutom inbördes olika, vilket kräver olika skötsel för olika typer av ädla lövträd och ädellövskog. Har du andra målsättningar med ditt skogsbruk är det ofta möjligt att dra ner på intensiteten i skogsskötseln. Dock kräver de flesta ädellövskogar någon form av skötsel. Det gäller givetvis att se till att skogen behåller sin status som ädellövskog, exempelvis genom att hugga bort inväxande gran.

En del av ädellövskogens värden är knutna till att träden kan bli stora och gamla. Ofta är det nödvändigt med någon form av skötsel, exempelvis gallring, för att detta ska vara möjligt och för att träden ska ha möjlighet att bli både stora och gamla.

  • Senast uppdaterad: 2022-06-28