Närbild på en körskada. Foto: Michael Ekstrand

Körskador vid markberedning

Vid markberedning är det stor risk för körskador eftersom marken är otjälad. Det finns flera sätt att förebygga körskador vid markberedning.

En markberedare kommer vanligen till hygget några år efter avverkningen. Den väger mindre än en skotare med virke och behöver endast passera ett par gånger. Men ofta har utlagt ris från avverkningen torkat och börjat brytas ned och ger därför liten bärighet i basvägarna.

Ofta är även eventuella kavelbroar och andra hjälpmedel borttagna. Sist men inte minst sker markberedning på tjälfri mark. Detta gör att markberedaren kan orsaka stora skador – inte bara på basvägen utan på alla känsliga partier.

Förhindra att markberedaren kör sönder

Planera för alternativa vägar. En längre omväg kan vara en vinst om du undviker skador. Körväg från uppställningsplats till hygge är, jämfört med skotaren, en liten del av markberedarens arbetstid.

Informera om och var det finns känsliga områden och överfarter när du beställer markberedning. Exempel på känsliga områden är

  • fuktig eller blöt mark
  • mark med en hög halt av finjord som sand, silt och lera
  • branta och långa slänter
  • överfarter av vatten
  • forn- och kulturlämningar
  • stigar och leder.

Se till att markberedaren prioriterar hyggen med fuktiga områden, när det är torka och brandrisk på annat håll.

Ge tydliga anvisningar

Ge tydliga anvisningar till föraren av markberedaren, muntligt och på karta samt markerat i fält, om var det finns känsliga områden. Ge även anvisningar om var broar för överfart av vatten finns. Markera också var markberedaren absolut inte får köra.

Fyll på basvägar med nytt ris eller virke. Markberedaren kan ha svårt att ta med virke eller andra typer av hjälpmedel. Fäll och kapa några, gärna risiga, träd intill eventuellt mjukt område. Dessa bitar och ris kan sedan läggas ut med hjälp av maskinens kran för att öka bärigheten.

En markberedare har, tack vare en låg tyngdpunkt, en god framkomlighet. Den kommer nästan alltid fram, men det kan ske till priset av stora skador.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-03