Riskbedömning och uppföljning

Identifiera vilka risker för miljön som finns din i verksamhet. Följ upp hur skogsbruksåtgärderna påverkar miljön.

Du som omfattas av kravet om egenkontroll enligt miljöbalken ska göra en riskbedömning av de samrådspliktiga skogsbruksåtgärder du utför, till exempel anläggande av skogsbilväg eller dikesrensning.

Syftet med en riskbedömning är att identifiera de risker för miljön som finns i din verksamhet. Du kan på så sätt upptäcka och förhindra skada på miljön och vidta lämpliga förebyggande eller motverkande åtgärder. Riskbedömningen är ett underlag för att skapa rutiner och arbetssätt som är anpassade till de risker som kan uppstå i din verksamhet.

Riskbedöm dina åtgärder

Riskbedömningen ska göras då du startar med en ny verksamhet och sedan uppdateras regelbundet. Den ska finnas dokumenterad. Ett sätt att göra det på är att samla bedömningarna i en tabell enligt exemplet nedan.

Riskbedömning Dikesrensning Anläggande av skogsbilväg
Identifierad risk    
Miljöeffekt    
Konsekvens    
Sannolikhet    
Slutsats    
Åtgärd    

Gör en riskbedömning av de samrådspliktiga skogsbruksåtgärder som du utför i din verksamhet

Identifierad risk  – här beskriver du vilka risker för miljön som kan uppstå när åtgärden vidtas, till exempel läckage av slam till vatten

Miljöeffekt  – hur påverkas miljön? Till exempel negativ påverkan på vattenlevande organismer

Konsekvens kan till exempel vara stor påverkan 3, måttlig påverkan 2 och liten påverkan 1

Sannolikhet för att risken inträffar, till exempel hög 3, måttlig 2 eller låg sannolikhet 1

Slutsats  – här vägs sannolikheten och konsekvensen för den identifierade risken samman för att få en slutlig bedömning av åtgärdens påverkan på miljön

Åtgärd  – här beskrivs vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas

Uppföljning

För att ha en fungerande egenkontroll behöver du följa upp hur de skogsbruksåtgärder du utför påverkar miljön. Detta kan ske genom egna undersökningar eller att du på annat sätt håller dig underrättad om åtgärdens påverkan på miljön.

Uppföljningen ska ske återkommande och systematiskt efter en på förhand framtagen plan. Fokusera på de risker som kan ha eller kan få påvisbar påverkan på miljön. Det är viktigt att uppföljningen görs av en annan person än den som utfört åtgärden och att du dokumenterar det du kommer fram till. Resultatet av uppföljningen ska du sedan ha som underlag när du uppdaterar din riskbedömning.

Krav på kunskap om miljöpåverkan

Det är bland annat de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken som ligger till grund för egenkontrollen.

Kunskapskravet är en av de allmänna hänsynsreglerna och innebär att en verksamhetsutövare fortlöpande ska hålla sig underrättad om verksamheten, dess risker och påverkan på omgivningen. Verksamhetsutövaren ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-26