Frökällor och kategorier

Skogsodlingsmaterial som saluförs måste komma från en frökälla som är godkänd och registrerad i någon av EU:s medlemsstater. Det finns olika typer av frökällor. Varje frökälla är godkänd för produktion av skogsodlingsmaterial av en viss kategori, beroende på med vilken noggrannhet frökällans egenskaper undersökts.

Typer av frökällor 

Det finns sex olika typer av frökällor (basic material):

Frötäktsområde (FO) (seed source)

Ett frötäktsområde utgörs av träd inom ett område varifrån frö samlas in. Sedan 2008 är Sverige indelat i fem frötäktsområden, FO-1 Götaland, FO-2 Svealand, FO-3 Södra Norrland, FO-4 Mellersta Norrland och FO-5 Norra Norrland. 

Dessa frötäktsområden gäller för alla trädarter som omfattas av reglerna (SKSFS 2002:2 bilaga 1). 

Frötäktsbestånd (FB) (stand) 

Ett frötäktsbestånd är en avgränsad population träd med tillräckligt homogen sammansättning. Det finns idag ett par hundra registrerade frötäktsbestånd av olika trädarter runtom i landet.

Fröplantage (FP) (seed orchard)

En fröplantage är en plantering som består av utvalda kloner eller familjer av en trädart. Fröplantager ska vara isolerade eller skötas på ett sådant sätt att pollinering från yttre källor minimeras. Syftet med fröplantager är att få en effektiv produktion av frö som ger träd med särskilt utvalda egenskaper, till exempel hög tillväxt och överlevnad. 

Föräldraträd till familj (FT) (parents of family)

Föräldraträd till familj är trädindivider som används för att producera avkomma genom kontrollerad eller fri pollinering av honblommorna hos en känd trädindivid med hjälp av pollen från en annan individ (helsyskon) eller från flera kända eller okända individer (halvsyskon). 

Klon (KL) (clone) 

En klon är ett antal individer (rameter) som producerats från en och samma ursprungsindivid (ortet) genom vegetativ förökning, exempelvis genom sticklingar, mikroförökning, ympar, avläggare eller delning. Syftet med kloner är att utgöra ett genetiskt arkiv för att möjliggöra uppförökning av genetiskt identiska träd med särskilt utvalda egenskaper. 

Klonblandning (KB) (clonal mixture) 

En klonblandning är en blandning av identifierade kloner i bestämda proportioner.

Register över godkända frökällor

Alla frökällor som är godkända och registrerade i Sverige finns upptagna i Rikslängden. EU-kommissionen sammanställer alla medlemsstaters registrerade frökällor och publicerar på webbplatsen FOREMATIS – Forest reproductive material information system. Mer information hittar du via länkarna till Rikslängden och FOREMATIS.

För fröplantager anges härkomstlatitud som är den genomsnittliga latitud som frö från plantagen beräknas komma från. Detta är viktigt eftersom det avgör inom vilket latitud- och altitudintervall som plantor från respektive fröplantage får användas enligt skogsvårdslagen. Värdet baseras de genomsnittslatituden för de ingående trädens urvalsplats men även fröplantagens läge eftersom pollen från plantagens omgivning alltid befruktar en viss andel av honblommorna. Ju yngre plantagen är desto större andel pollen från omgivningen eftersom unga plantageträd inte producerar så mycket pollen själva. Detta är anledningen till att härkomstlatituden för vissa nyare fröplantager anges med ett intervall som inrymmer olika andel pollen från plantagens omgivning. Verktyget Plantval tar med denna variation i sina beräkningar och listar därför bara de plantager som är tillåtna utifrån den aktuella beräknade härkomstlatituden.

Ansökan om godkännande av frökälla

Du kan ansöka om att få en ny frökälla godkänd hos Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen fakturerar kostnaden för handläggning och granskning av ansökan.

Kategorier av skogsodlingsmaterial

Det finns fyra olika kategorier av skogsodlingsmaterial. 

Kategorin avgörs av vilka minimikrav enligt föreskrifterna som uppfyllts i fråga om utredning och dokumentation av frökällans egenskaper. Följande kategorier finns: 

  1. Känd härkomst (source-identified)
  2. Beståndsutvalt (selected)
  3. Individutvalt (qualified)
  4. Testat (tested) 

En frökälla får godkännas för produktion av de kategorier av skogsodlingsmaterial som anges i tabellen. Se även Relaterade dokument.

Typ av frökälla  Känd härkomst Beståndsutvalt Individutvalt Testat
Frötäktsområde X      
Frötäktsbestånd X X   X
Fröplantage     X X
Föräldraträd     X X
Klon     X X
Klonblandning     X X
  • Senast uppdaterad: 2023-02-24