Handla med skogsodlingsmaterial över landets gränser

Ett syfte med reglerna om produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial är att hela EU ska ha harmoniserade regler vilket främjar en väl fungerande marknad inom EU.

In- och utförsel inom EU 

Om du för in skogsodlingsmaterial från ett annat EU-land ska du anmäla införseln till Skogsstyrelsen senast två veckor efter det att materialet transporterats över gränsen. Det är du som ansvarar för införseln som ska göra anmälan. 

Samma sak gäller om du för ut skogsodlingsmaterial från Sverige till ett annat EU-land. Du måste då anmäla utförseln till Skogsstyrelsen inom två veckor efter utförseln. 

Du gör anmälan på en särskild blankett som lämnas eller e-postas till Skogsstyrelsen. Anmälan ska innehålla de uppgifter som framgår av anvisningarna på blanketten. 

Då du anmäler införsel eller utförsel måste du även bifoga kopior på de dokument som ska åtfölja ett parti skogsodlingsmaterial vid försäljning, det framgår också av blanketten. 

Import från land utanför EU

För dig som vill importera skogsodlingsmaterial från ett land utanför EU (tredje land) gäller särskilda regler. Du får inte importera skogsodlingsmaterial från tredje land utan särskilt tillstånd från Skogsstyrelsen. EU beslutar om från vilka länder Skogsstyrelsen får bevilja import (införseltillstånd). I vissa fall beslutar EU även om vilken typ av skogsodlingsmaterial (trädart, frökälla och kategori) som kan få införseltillstånd.

Ansökan om införseltillstånd 

Du lämnar eller e-postar ansökan om tillstånd att importera skogsodlingsmaterial (införseltillstånd) till Skogsstyrelsen. Till ansökan måste du bifoga de dokument från exportlandet som krävs enligt de regler som gäller för det land varifrån materialet importerats. Kontakta Skogsstyrelsen om du vill veta mer. 

Ansökan är förknippad med en avgift på 870 kronor som betalas via postgiro i samband med att ansökan lämnas in.

Anmälan om införsel från tredje land 

Efter att du importerat skogsodlingsmaterial från ett tredjeland måste du anmäla importen till Skogsstyrelsen inom två veckor. 

Du gör anmälan på en särskild blankett. Anmälan ska innehålla de uppgifter som framgår av anvisningarna på blanketten (bland annat införseltillståndets nummer). På samma blankett ansöker du även om stambrev.

Då du anmäler importen måste du även bifoga kopior på tull- eller leveranshandlingar som styrker införd mängd. 

Kontakta gärna Skogsstyrelsen om du vill veta mer om import från tredje land.

Export till tredje land 

Om du vill exportera skogsodlingsmaterial till ett land utanför EU bör du tillsammans med köparen i det landet se till att ni följer det landets regler om import. Det kan till exempel gälla krav på etiketter och certifikat enligt OECD-standard (utfärdas av Skogsstyrelsen) och sundhetscertifikat (utfärdas av Jordbruksverket).

  • Senast uppdaterad: 2022-12-08