Så behandlar vi dina personuppgifter vid avverkningsanmälan

Vi vill informera dig om att Skogsstyrelsen sparar och behandlar de personuppgifter som du som markägare eller ombud har angett i anmälan/ansökan om avverkning. Anledningen är att vi behöver kunna kommunicera med dig när vi handlägger ditt ärende.

I samband med handläggningen hämtar vi även uppgifter från Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, till exempel om fastighetsägare och eventuella hänsynsobjekt på fastigheten. Dessutom använder vi uppgifterna inom vår verksamhet och som underlag för att kunna utveckla verksamheten och utföra vårt uppdrag. Bland annat för vi statistik över antalet avverkningsanmälningar och gör analyser för att utveckla skogsskötseln.

Vi vill också informera dig om att handläggningen av ditt ärende kan innebära att vi lämnar dina uppgifter vidare till länsstyrelser, kommuner och Försvarsmakten.

Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för att vi sparar och behandlar dina personuppgifter är följande:

  • För avverkningsärendet är den rättsliga grunden myndighetsutövning.
  • För publicering av statistik är den rättsliga grunden rättslig förpliktelse och allmänt intresse.
  • För utveckling av verksamheten och kunna genomföra vårt uppdrag är den rättsliga grunden allmänt intresse.
  • Vi bevarar dina uppgifter enligt de krav som gäller i arkivlagen.

Avverkningsanmälda områden publiceras i våra karttjänster

Då vi har tagit emot en anmälan/ansökan om avverkning publicerar vi avverkningsytans koordinater i våra karttjänster och i Skoglig grunddata. Karttjänsterna kan nås via Skogsstyrelsens webbplats. Observera att inga uppgifter om namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller fastighetsgränser visas.

Syftet med att publicera koordinaterna för avverkningsanmälda områden är att andra myndigheter och andra intressenter som skogsbolag, ledningsrättsinnehavare, fastighetsgrannar med flera på ett säkert sätt ska kunna få korrekt information.

Den rättsliga grunden för den externa publiceringen är allmänt intresse. Skogsstyrelsen bevarar de publicerade uppgifterna i 1–6 år efter att avverkningsanmälan inkommit till myndigheten beroende på när den anmälda åtgärden genomförts. Därefter gallras uppgifterna som publicerats.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-08