Timmerställning med lyckad fröföryngring av tall och lövträd. Foto: Mathilda Bertills

20 års erfarenhet av hyggesfritt skogsbruk i ny rapport

Nyhet - 23 februari 2024

I en ny rapport finns nu dokumentationen från nästan 20 års arbete med hyggesfritt skogsbruk. På Skogsstyrelsens fastighet Halåsen i Jämtland finns flertalet försöks- och demonstrationsområden som dokumenterats och bidragit till den kunskap som idag finns inom hyggesfritt skogsbruk.

Rapporten ger en bakgrund kring fastighetens historia, områdets skog- och naturmiljö, de olika sätt som fastigheten använts och beskrivning av olika skötselmetoder. Totalt finns det tolv objekt som anlagts som försöks- och demonstrationsområden på Halåsen. Två av objekten är forskningsobjekt och resterande tio är Skogsstyrelsens demonstrationsobjekt.

- Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar. Även om kunskapsluckorna fortfarande är stora så har vi en grund att utgå ifrån i de mycket intressanta exempel på hyggesfritt skogsbruk som finns att besöka på Halåsen. Det ger oss en trygghet som rådgivare och kan höja nivån på diskussionerna vid rådgivning, kurser och utbildningar, säger Henrik Wikström, skogskonsulent och lokal förvaltare av Halåsenfastigheten.

Ett exempel på studie som utförts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är en studie på marksvampar. På området genomfördes två olika huggningar för att undersöka dess påverkan på marksvampar. I studien kunde man se att en stor andel av svamparterna fanns kvar några år senare. I ett annat försök genomfördes en volymblädning, det vill säga en modell där granskog med träd i olika storlekar sköts med återkommande gallringar i huvudsak bland de större träden. Uppföljande mätningar visar på fortsatt bra tillväxt och att inväxningen av små träd är tillräcklig för ett långsiktigt hållbart blädningsbruk.

- Dokumentationen ger fint underlag för dialog om olika metoder inom hyggesfritt skogsbruk och hur olika skötselåtgärder påverkar skogen, säger Carl Appelqvist, skogsskötselspecialist, Skogsenheten.

Fastighetens område på Halåsen har även använts som en plats för utbildningar, exkursioner och skogsträffar och varit viktig för utveckling av fältpedagogiken.

Kontakt

Kontakt