Vacker vybild över skogslandskap i solnedgång, Klippan, Skåne. Foto: Mostphotos

Omvärldsanalys: större medelklass ökar trycket

Nyhet - 03 oktober 2023

Medelklassen växer snabbt och utgör inom några år halva jordens befolkning. Det ökar efterfrågan på bland annat produkter från skogen men påverkar miljön i sådan omfattning att också näringslivet och tillväxt kan hotas. Det är några av slutsatserna i en ny omvärldsanalys som Skogsstyrelsen har gjort.

Den köpstarka medelklassen är en motor för ekonomisk tillväxt. Fram till 2030 kommer antalet människor som tillhör medelklassen öka med 1,3 miljarder till 4,8 miljarder. Under samma period kommer medelklassens konsumtion fördubblas jämfört med idag.

Men konsumtionen innebär ett hårt miljötryck. Användningen av naturresurser väntas nästan dubbleras till 2060. Klimatförändringar och förlust av natur och är sammanlänkade problem där misslyckande i att hantera det ena får effekter på det andra.

Hot mot tillväxten

Växande miljöproblem har på sikt en negativ påverkan på näringslivets utveckling och den ekonomiska tillväxten. Möjligen är det först när miljöproblemen tillräckligt uppenbart hotar och begränsar näringslivet, den ekonomiska tillväxten och välståndet som politiken kan vidta åtgärder som fullt ut svarar mot behoven.

Enligt analysen är också förväntningarna inom skogssektorn positiva med ökad efterfrågan på både klimatsmarta byggmaterial och hållbara förpackningar, samtidigt som utbudet globalt är begränsat. På medellång sikt förväntas fortfarande efterfrågan på svenska trävaror öka för att klara klimatmålen, och svensk skogsindustri kommer att behöva ta ansvar för tillförseln av förnybara byggmaterial till Europa och världen. Tillverkningsmässigt kan träfiber användas för att producera biologiskt nedbrytbara textilier. Motsvarande gäller möjligheten att ersätta fossilbaserade plastförpackningar med fiberbaserade förpackningar.

Större samsyn om skogen

Fler trender som analysen tar upp:

  • Efter flera mandatperioder präglade av låsningar finns nu betydande samsyn inom regeringsunderlaget kring skogen. Samtidigt står inte skogsfrågorna lika högt på agendan.
  • Efter EU-förhandlingar har förslag som skulle kunna komma att påverka skogssektorn ofta mildrats betydligt vilket har inneburit att det svenska skogsbruket kan fortsätta utan genomgripande förändringar.
  • Omvärldens, och då inte minst allmänhetens och marknadens syn på vad som är hållbart skogsbruk, kan ställa krav på att utveckla alternativa skötselmetoder.
  • Inom skogssektorn har AI-utvecklingen (artificiell intelligens), i kombination med annan teknikutveckling och stor tillgång till data, potential att övervinna utmaningar i morgondagens skogsbruk.

Syftet med omvärldsanalysen är att blicka utanför den svenska skogsbubblan och belysa skeenden och tendenser med möjlig bäring på den svenska skogssektorn. Fokus ligger på stora mönster – på global, europeisk och nationell nivå.

– Att analysera omvärlden är inte någon exakt vetenskap. Att zooma ut i tid och rum handlar mer om att försöka se företeelser som ligger utanför den omedelbara dagliga verksamheten men som kan ha betydelse i ett längre och bredare perspektiv, säger projektledare Stefan Karlsson.

Analysen presenterades på Nationella skogsprogrammet årskonferens i Sundsvall, 3 oktober.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30