Drönarbild över skogsområde. Foto: Patrik Svedberg

Avverkningen verkar minska

Nyhet | Statistik - 26 september 2023

Årets avverkning i svensk skog beräknas bli lägre i jämförelse med de rekordstora avverkningsnivåerna under 2021 och 2022. Detta visar en ny prognos från Skogsstyrelsen.

Bruttoavverkningen under 2023 bedöms enligt Skogsstyrelsens prognos uppgå till cirka 93 miljoner skogskubikmeter. Det är en minskning med 3 miljoner skogskubikmeter jämfört med 2021 och en minskning med 2,8 miljoner skogskubikmeter jämfört med 2022. Den uppskattade minskningen förklaras i huvudsak av minskad produktion i den virkesförbrukande skogsindustrin. På grund av det osäkra ekonomiska läget är årets prognos osäkrare än normalt.

Avverkningen av sågtimmer bedöms minska som en effekt av att årets produktion av sågade trävaror i den svenska skogsindustrin väntas bli drygt 2 procent lägre än under 2022. Även skogsindustrins produktion av massa bedöms minska vilket medför att avverkningen av massaved väntas minska med 4 procent.

Den minskade avverkningen av sågtimmer och massaved uppvägs i viss mån av en ökad avverkning av brännved. Brännvedsavverkningen bedöms öka med 3 procent.

Avverkningen påverkas också i viss utsträckning av import och export av rundvirke. Importen väntas öka med 7 procent medan exporten bedöms vara tämligen oförändrad.

Avverkningsnivåerna under 2021 och 2022 var de största hittills om man bortser från 2005 och 2007 då avverkningarna var mycket höga på grund av stormarna Gudrun och Per.

Minskad avverkning trots ökade anmälningar

Skogsstyrelsen redovisade nyligen att arealen anmälningar och tillstånd för föryngringsavverkning hittills i år ökat med 19 procent jämfört med samma period förra året. I vår prognos över årets bruttoavverkning bedömer vi att bruttoavverkningen inte kommer utvecklas på samma sätt som den anmälda arealen. Detta är möjligt eftersom många företag anmäler objekt som man planerar att avverka under kommande år.

En tredjedel av avverkningen sker i Götaland

Bruttoavverkning år 2022 (preliminära siffror) per landsdel:

  • Norra Norrland 12 miljoner m3sk
  • Södra Norrland 21 miljoner m3sk
  • Svealand 30 miljoner m3sk
  • Götaland 33 miljoner m3sk

Mest avverkades i Västra Götalands län

Under 2022 avverkades 8,7 miljoner skogskubikmeter i Västra Götalands län vilket var 9 procent av den totala avverkningen i landet. Avverkningen var också stor i Värmlands län där 8,3 miljoner skogskubikmeter avverkades.

Förklaring

Bruttoavverkning avser den totala avverkade stamvolymen, även det som lämnas kvar i skogen. Den mäts i skogskubikmeter (m3sk) som betyder stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik, förutom uppgifter om prognostiserad avverkning.

Skogsstyrelsen tar årligen fram en prognos för årets avverkning. Prognosen som rapporteras till UNECE/FAO tar sin grund i prognoser och bedömningar av sågverksproduktionen, massaproduktion, förbrukning av rundvirke för energiändamål, utrikeshandel med rundvirke och lagernivåer av rundvirke.

Den länsvisa avverkningsstatistiken tas nu fram med ett underlag som medger att den för första gången kan redovisas per kalenderår. Tidigare kunde den länsvisa statistiken endast presenteras som ett treårsmedelvärde för en period av tre år.

Kontakt

Bruttoavverkning

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Den höga avverkningen 2005 beror på stormen Gudrun.

Prenumerera på statistiknyheter