Skördare avverkar skog. Foto: Ida Hansen

Avverkningsanmälningarna i november i stort sett oförändrade jämfört med november 2022

Nyhet | Statistik - 12 december 2023

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under november minskade med 1 procent jämfört med november 2022. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var dock nära tre gånger större

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under november 25 701 hektar, vilket var 1 procent mindre jämfört med november 2022. Av arealen avsåg 994 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 363 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i november de föregående fem åren är det en minskning med 9 procent. Även jämfört med medelarealen för de föregående tio åren är det en minskning med 9 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i november

I november ökade anmäld och ansökt areal i Norra Norrland och Götaland medan den minskade i övriga landet, jämfört med november 2022.

  • Norra Norrland – ökning med 835 hektar (+17procent)
  • Södra Norrland – minskning med 665 hektar (-9 procent)
  • Svealand – minskning med 864 hektar (-11 procent)
  • Götaland – ökning med 416 hektar (+7 procent)

Hittills i år har anmälningarna ökat med 11 procent

Till och med november var arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning 245 854 hektar, vilket är en ökning med 11 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog till och med november var 12 106 hektar, vilket kan jämföras med 5 635 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal ökat med 45 procent och i Götaland med 19 procent. I Södra Norrland är arealen oförändrad. I Svealand har anmäld och ansökt areal minskat med 5 procent jämfört med årets första elva månader 2022.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första elva månader de föregående fem åren är det en minskning med 3 procent. Jämfört med de föregående tio åren är det en minskning med 1 procent.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2022-2024. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter