Illustration av björkar i vårmark där olika bevingade djur flyger.

Fira våtmarksdagen med en insats för klimatet

Nyhet - 02 februari 2024

Idag 2 februari uppmärksammar Skogsstyrelsen den internationella våtmarksdagen. Dikade torvmarker släpper ut mycket växthusgaser. Sätt igen dina diken så kan vi tillsammans minska utsläppen. Skogsstyrelsen sköter det praktiska och står för kostnaden. Du kan få ekonomisk ersättning genom återvätningsavtal.   

På en hektar dikad, bördig torvmark kan nettoutsläppen av växthusgaser motsvara förbränning av upp till åtta kubikmeter olja per år. Det finns ett enkelt sätt att minska utsläppen från dikade torvmarker – vatten. När torvmarken blir våt igen, minskar utsläppen. Kol lagras in istället för att avgå som koldioxid.

Skogsstyrelsen sköter det praktiska och står för kostnaden

Gör en viktig insats för klimatet genom att låta sätta igen dikena. Skogsstyrelsen sköter det praktiska och står för kostnaden. När torvmarken blir våt igen, minskar utsläppen. Ju bördigare marker, ju större är klimatnyttan. Normalt höjs grundvattennivån redan inom några veckor. Återvätningen är bra även för den biologiska mångfalden och arter som gillar fuktiga miljöer - groddjur, insekter, fladdermöss, fåglar och kärlväxter.

Återvätningsavtal

Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du få ersättning för minskat markvärde. I avtalet regleras bland annat hur återvätningen på objektet ska gå till och vilken ersättning du får. Välkommen att skicka in din intresseanmälan via Skogsstyrelsens webbplats.

Digital träff om återvätning 8 februari

Den 8 februari klockan 18 - 19.30 är du välkommen att delta på en digital träff om återvätning av utdikade torvmarker. Träffen riktar sig främst till dig som äger skog i södra delarna av Sverige, men alla intresserade är välkomna.

Under träffen berättar vi om vad det innebär att återväta utdikade torvmarker. Vi visar och diskuterar hur återvätning och återvätningsavtal går till och vilka fördelar åtgärden kan ge. Forskaren Amelie Lindgren från Göteborgs Universitet kommer att delta med sin kunskap och svara på frågor.

Du behöver inte föranmäla dig utan ansluter direkt via möteslänk. Välkommen!

Kontakt

Bakgrund dikning

Under lång tid dikades många av våra sumpskogar för att utöka arealen jordbruksmark eller för att öka skogsproduktionen. Det var angeläget då det gjordes men har visat sig ge negativa effekter på klimatet. När den torra torven kommer i kontakt med syre bryts den ner och växthusgaser bildas, främst koldioxid.

Återvätning och miljön

Återvätning av dikade torvmarker bidrar till flera miljökvalitetsmål:

  • Levande skogar
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Myllrande våtmarker
  • Ett rikt växt-och djurliv
  • Minskad klimatpåverkan

Återvätning av dikade torvmarker bidrar även till att uppfylla målen i EU:s ramdirektiv för vatten.

 

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30