Landskap. Foto: Michael Ekstrand

Första nationella målet för tillväxt i skogen kan ge ökning med 25 - 35 procent

Nyhet - 14 december 2023

Tillväxten i skogen kan öka med minst 25 procent fram till slutet av det här seklet. Det kan bli följden av det första förslaget till svenskt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen som Skogsstyrelsen på uppdrag av regeringen presenterar i en rapport. För att nå målet inom ramen för en hållbar utveckling krävs åtgärder i skogen men också politiska beslut.

– Att komplettera miljökvalitetsmålen med ett förslag på ett mål för hållbar tillväxt i de svenska skogarna, kan stärka skogens möjligheter att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling och även bidra till en växande bioekonomi, ett ökat kolupptag och nya drivkrafter för skogsägare att utveckla sitt skogsbruk, säger Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist.

Enligt förslaget till mål har den årliga tillväxten i skogen ökat med 25 till 35 procent fram till år 2100. Det skulle indikera en årlig bruttotillväxt av trädbiomassa på virkesproduktionsmarken motsvarande 110 miljoner skogskubikmeter år 2050 och 130 miljoner skogskubikmeter år 2100. Som en jämförelse har bruttotillväxten de senaste åren legat på cirka 101 miljoner skogskubikmeter.

Flera faktorer påverkar

Hur stor ökningen kan bli beror bland annat på hur stor del av skogsmarken som används för virkesproduktion och hur stor del som avsätts för naturvård. Naturvårdsavsättningarna bör öka och omfattningen av det behöver beslutas om på politisk nivå.

– Det är viktigt att vårt förslag till mål för ökad hållbar tillväxt i skogen fastställs på politisk nivå för att skapa tydliga förutsättningar och långsiktighet. Målet behöver även samordnas med långsiktiga mål för biologisk mångfald i skogen och skogens roll för att begränsa klimatförändringarna, säger Herman Sundqvist.

Utöver politiska beslut förutsätts också åtgärder i skogen för att målet ska nås, främst när det gäller den grundläggande skogsskötseln:

  • Se till att få upp ny skog efter avverkning med förädlade plantor av rätt sorts träd på rätt mark, där de trivs och växer bäst (klimat- och ståndortsanpassning).
  • Röj och gallra vid rätt tidpunkt för att skapa skogar med lämplig täthet och blandning av trädslag.
  • Mer varierade skogar med ökad andel lövträd.
  • Begränsa skador från hjortdjurens bete på skogen och skadeangrepp av till exempel granbarkborre och skadesvamp.
  • Förebygga skador från klimatförändringar, som till exempel torka, bränder och storm.

För en hållbar utveckling i skogen är det samtidigt viktigt med ytterligare naturvårdsavsättningar för att säkerställa att skogar med mycket höga naturvärden bevaras och för att livsmiljöer ska kunna återskapas och utvecklas. Målet utgår också från ökad användning av hyggesfritt skogsbruk, ökad hänsyn till miljö och renskötsel vid olika åtgärder inom skogsbruket samt att skador på skogen kan förebyggas genom klimatanpassning.

De föreslagna siffersatta målnivåerna är att ses som riktvärden som kan behöva revideras med hänsyn till ny kunskap och ändrade förutsättningar.

Bakgrund

Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till ett nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen med inriktningen att det sedan ska beslutas om på politisk nivå. Uppdraget har utgått från regeringens proposition om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund. Ett ökad hållbar tillväxt syftar bland annat till att stärka skogens möjligheter att bidra till en växande bioekonomi och ökat kolupptag. Uppdraget har genomförts med en bred dialogprocess som bestått av dialoger, workshoppar och hearingar med intressenter från skogsbruket, ideella organisationer, myndigheter och forskningsorganisationer.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30