Lummig sommarmiljö från Järle Kvarn med forsande å, grönskande träd och äldre röda hus med vita knutar. Foto: Göran Lundh

Genomsnittsinnehavet var 34 hektar 2023

Nyhet | Statistik - 26 mars 2024

Genomsnittsinnehavet bland svenska skogsägare (fysiska personer) har ökat från 30 hektar 1999 till 34 hektar 2023. Medianen har samma period däremot minskat från 13 till 11 hektar visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

Störst areal produktiv skogsmark år 2023 ägs av gruppen enskilda ägare som utgörs av fysiska personer, dödsbon samt enkla bolag som inte är handelsbolag. Dessa äger knappt hälften (49 procent) av arealen deklarerad produktiv skogsmark. Näst störst innehav återfinns i privatägda aktiebolag (25 procent) följt av allmänna ägare (20 procent) medan Övriga privata ägare har sex procent av deklarerad produktiv skogsmark.

Innehavets storlek per ägare har beräknats och inkluderar all areal oavsett var den är belägen.  Innehavet kan därigenom även fördelas på olika storleksklasser och ägarklasser. Storleken på innehavet av deklarerad areal produktiv skogsmark varierar mellan ägarklasser och år 2023 hade Allmänna ägare, privatägda aktiebolag och övriga privata ägare samtliga 90 procent eller mer av sitt innehav i storleksklassen mer än 1 000 hektar. Motsvarande andel för övriga allmänna ägare var 79 procent och knappt åtta procent för enskilda ägare.

Ägarklassen enskilda ägare har en jämnare fördelning över storleksklasser för sitt innehav. För enskilda ägare har arealen i innehav mellan fem och upp till 100 hektar minskat de senaste 10 åren medan arealen inom innehav större än 100 hektar har ökat. Störst areal finns i storleksklasserna större än 50 hektar upptill 100 hektar och klassen större än 100 hektar upp till 200 hektar med ca 2,2 miljoner hektar produktiv skogsmark i respektive klass.

Antal skogsägare

Antal nytillkomna skogsägare 2023 var 9 533 och vilket är något färre än föregående år då antal nytillkomna skogsägare var 10 554. Antal fysiska personer som ägde skogsmark i Sverige år 2023 var 309 587 och 97 procent av dem var bosatta i Sverige medan knappt 3 procent var bosatta utomlands. Av skogsägarna i hela landet år 2023 var 60 procent män och 38 procent kvinnor. Regionalt finns vissa skillnader och andelen varierar mellan olika län. För 2 procent saknas uppgift om kön. 2023 var skogsägarnas medelålder (fysiska personer) 61 år oavsett kön. Regionalt finns vissa skillnader mellan län avseende medelålder och den varierar från 59 år till 62 år.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter