Knärot.  Foto: Johan Nitare

Högt tryck på artskyddsärenden tvingar till hårda prioriteringar

Nyhet - 21 december 2023

Just nu går en så stor del av Skogsstyrelsens resurser till att hantera avverkningsärenden som kopplar till artskydd, att myndigheten delvis tvingas prioritera bort andra uppdrag. Det skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i en skrivelse till regeringen.

Prioriteringsarbetet bland de uppgifter som Skogsstyrelsen är tvingad att göra är just nu långtgående. Detta som en följd av den ökade arbetsbelastningen i artskyddsärenden. Det kommer att leda till att andra delar av myndighetens tillsyn och övriga uppdrag görs begränsat eller inte alls. Det kan till exempel handla om rådgivning, arbetet mot skogsskador, utvecklingsinsatser och naturvårdande skötsel.

Situationen är problematisk

Prioriteringsarbetet innebär även att Skogsstyrelsen tvingas sätta ett tak för hur mycket av myndighetens resurser kan användas till tillsynsverksamheten och ärendehandläggningen av anmälningsärenden.

– Nuvarande situation är mycket problematisk och svårhanterlig. Vi har tidigare påtalat behovet av resurser och politiska klargöranden och i väntan på det behöver vi tydliggöra hur rådande situation ser ut, vilka konsekvenser det får och vad vi planerar att göra för att hantera situationen om regelverket och medelstilldelningen fortsätter vara som i dag, säger generaldirektör Herman Sundqvist.

Bedömningar i samtliga fall

Nya domstolsutslag kopplat till artskyddet driver just nu på en rättsutveckling som innebär att behovet av att utföra granskning och fatta beslut kring avverkningsanmälningar har ökat kraftigt. En konsekvens är att Skogsstyrelsen är skyldig att göra en bedömning av åtgärdens påverkan på skyddade arter utifrån miljöbalken för samtliga avverkningsanmälningar som skickas in.

Under 2023 har Skogsstyrelsens till och med oktober fått in 52 269 avverkningsanmälningar. I cirka en fjärdedel av ärendena har det funnits behov av att göra en översiktlig bedömning om fridlysta arter. Sannolikt är behovet väsentligt större. I dagsläget har Skogsstyrelsen enbart möjlighet att utreda en bråkdel av anmälningarna på ett sådant sätt som myndigheten är skyldig att göra som en följd av rättsutvecklingen.

Fler ärenden överklagas

För att klara av handläggningen krävs en ökning motsvarande cirka 20 procent av Skogsstyrelsens totala förvaltningsanslag. Det skriver generaldirektör Herman Sundqvist i skrivelsen till regeringen som han idag skickar in på uppdrag av Skogsstyrelsens styrelse.

79 fall har hittills i år skickats över till domstol efter att ärenden har överklagats. Skogsstyrelsen bedömer att det finns en risk att detta kommer att öka väsentligt och även detta tar tid från handläggarna.

– I dagsläget räcker våra resurser bara till att utreda en bråkdel av de inkomna ärendena på ett sådant sätt att vi uppfyller de krav som ställs på oss som till följd av rättsutvecklingen, säger Herman Sundqvist.

Flera åtgärder har satts in

Åtgärder har satts in med digital analys av avverkningsanmälningar, hårdare prioriteringar inom tillsynen samt en succesiv ökning av verksamhetsutövarens egenkontroll, så kallad systemtillsyn. Men insatserna räcker inte. Skogsstyrelsen har i budgetunderlagen för 2023-2025 och 2024-2026 påtalat situationen och både begärt mer medel men också ett politiskt förtydligande av regelverken.

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30