Spruce tree with green moss on the branches. Foto: Mostphotos

Livsmiljöer för hotade arter fortsätter att minska

Nyhet - 28 mars 2024

Varje år sker en förlust av naturvärden som inte kan återskapas under överskådlig tid och viktiga livsmiljöer för hotade arter fortsätter att minska. Det visar den årliga uppföljningen av miljömålet Levande skogar där Skogsstyrelsen gör bedömningen att utvecklingen är fortsatt negativ.

– Även om det finns ljusglimtar i utvecklingen kan vi återigen konstatera att det krävs fler och kraftfullare åtgärder för att bevara och utveckla skogens miljövärden på ett sätt som gör att vi når målet, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Åtgärder som har en positiv effekt på utvecklingen är exempelvis arbetet med att skydda skog, men också att skogsägarna i större utsträckning undantar skog från produktion, så kallade frivilliga avsättningar. Detta bidrar till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i skogen. Andra exempel är det ökade intresset för hyggesfritt skogsbruk bland skogliga aktörer och att olika EU-processer för ett hållbart skogsbruk får allt större inflytande. Värdet för biologisk mångfald av den naturhänsyn som lämnats vid avverkning de senaste trettio åren ökar också för varje år som går.

– De insatser som görs bidrar positivt till målet, utan dessa skulle tillståndet i miljön vara betydligt sämre. Idag saknas dock tillräckliga styrmedel och resurser för att kunna säkerställa en bevarad biologisk mångfald i skogen, säger Herman Sundqvist.

Utvecklingen är densamma som presenterades i den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål hösten 2022. Då konstaterade Skogsstyrelsen att miljömålet Levande skogar inte är uppnått och att utvecklingen i miljön är negativ. Några av de allvarligaste bristerna är att

  • det sker en fortsatt förlust av naturvärden som inte kan återskapas inom överskådlig tid
  • naturskogar fortsätter att avverkas
  • viktiga livsmiljöer för hotade arter försvinner eller försämras
  • kulturlämningar och vattendrag förstörs eller påverkas negativt

Enligt miljömålet Levande skogar, som är ett av 16 nationella miljökvalitetsmål, ska skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Hela uppföljningen av Sveriges samtliga miljömål presenteras i dag, 28 mars, av Naturvårdsverket.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30