Drönarbild över skog och vatten. Foto: Patrik Svedberg

Minskad avverkningsanmäld areal i december

Nyhet | Statistik - 16 januari 2024

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under december minskade med 20 procent jämfört med december 2022. Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog ökade dock med 18 procent.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under december 16 046 hektar, vilket var 20 procent mindre jämfört med december 2022. Av arealen avsåg 392 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 332 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i december de föregående fem åren är det en minskning med 23 procent. Jämfört med medelarealen för de föregående tio åren är det en minskning med 24 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i december

I december ökade anmäld och ansökt areal i Norra Norrland och Götaland medan den minskade i övriga landet, jämfört med december 2022.

  • Norra Norrland – minskning med 1 160 hektar (-27 procent)
  • Södra Norrland – minskning med 595 hektar (-13 procent)
  • Svealand – minskning med 1 826 hektar (-32 procent)
  • Götaland – minskning med 312 hektar (-6 procent)

Under 2023 har anmälningarna ökat med 9 procent

Under 2023 var arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning 261 944 hektar, vilket är en ökning med 9 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog till och med december var 12 533 hektar, vilket kan jämföras med 5 967 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal ökat med 38 procent och i Götaland med 17 procent. I Södra Norrland har anmäld och ansökt areal minskat med 1 procent och i Svealand är minskningen 7 procent jämfört med samma period 2022.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet de föregående fem åren är det en minskning med 4 procent. Jämfört med de föregående tio åren är det en minskning med 3 procent.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2022-2024. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter