Drönarbild över skog och vatten. Foto: Patrik Svedberg

Ökad avverkningsanmäld areal i april

Nyhet | Statistik - 14 maj 2024

Senaste statistiken från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under april ökade med 13 procent jämfört med april 2023. Arealen i ansökan om avverkning i fjällnära skogar i april 2024 minskade med 10 procent jämfört med april 2023.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete. Man bör därför vara försiktig och avvakta med att dra slutsatser om den planerade avverkningen.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under april 17 256 hektar, vilket var 13 procent mer jämfört med april 2023. Av arealen avsåg 446 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog, vilket kan jämföras med 494 hektar samma månad förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet i april de föregående fem åren är det en ökning med 9 procent. Jämfört med medelarealen för de föregående tio åren är det en ökning med 5 procent.

Anmälningarnas fördelning på landsdelar i april

I april ökade anmäld och ansökt areal i hela landet, jämfört med april 2023.

  • Norra Norrland – ökning med 379 hektar (+15 procent)
  • Södra Norrland – ökning med 134 hektar (+3 procent)
  • Svealand – ökning med 443 hektar (+9 procent)
  • Götaland – ökning med 1 019 hektar (+26 procent)

Hittills i år har anmälningarna minskat med 15 procent

Till och med april var arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning 67 787 hektar, vilket är en minskning med 15 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog till och med april var 1 475 hektar, vilket kan jämföras med 6 927 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal minskat med 35 procent, i Svealand med 24 procent och i Götaland med 3 procent. I Södra Norrland är arealen oförändrad, jämfört med samma period 2023

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under samma period de föregående fem åren är det en minskning med 8 procent. Jämfört med de föregående tio åren är det en minskning med 5 procent.

Förklaring

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Kontakt

Avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning

Månadsvisa arealer för 2022-2024. Hela landet.

Diagrammet visar totala arealen i inkomna avverkningsanmälningar samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära- och ädellövskog.

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter