Plantor, plantskola. Foto: Michael Ekstrand

Ökning av levererade skogsplantor 2023

Nyhet | Statistik - 16 april 2024

Det levererades 431 miljoner skogsplantor 2023, vilket är en ökning med 9 miljoner (2 procent) från 2022. Jämfört med toppåret 2021 är det dock drygt 21 miljoner färre plantor.

Mängden levererade tallplantor har ökat stadigt under många år. Under 2023 uppgick levererade tallplantor till 236 miljoner, vilket var en ökning med drygt 7 miljoner. Mängden granplantor ligger kvar på samma nivå som 2022 och uppgick under 2023 till drygt 176 miljoner plantor.

Gran- och tallplantor utgör tillsammans 96 procent av totalt antal levererade skogsplantor. Contortatallen står för 1,9 procent och lärk 1,1 procent. Sitkagran, björk och övriga barr- och lövträd utgör var för sig mindre än 0,8 procent av antalet levererade skogsplantor.

Produktionsmetod

Täckrot är den helt dominerande produktionsmetoden för skogsplantor. Tall och contortatall produceras i princip enbart som täckrotsplantor. Andelen granplantor som producerades som täckrot 2023 var 79 procent. Andelen täckrotsplantor för lärk var 41 procent, vilket är en ökning jämfört med 2022 (32 procent). Majoriteten av andra barrträdsplantor samt lövträdsplantor producerades som barrot 2023. Drygt 4 procent av barrträdsplantorna producerades som hybridplantor 2023.

Förökningsmetod

Totalt sett förökas levererade barrplantor från frö till i princip 100 procent. Vegetativ förökning tillämpades främst för andra lövplantor än björk.

Skyddsmetod

Andelen barrträdsplantor som levereras med någon form av plantskydd mot snytbagge (mekaniskt eller kemiskt) har ökat sedan 2016. Under 2023 var andelen 71 respektive 45 procent av gran- och tallplantorna försedda med snytbaggeskydd. Trenden med ökad andel mekaniskt skydd och minskad andel insekticidbehandlade plantor har varit tydlig sedan 2014. De senaste fyra åren har dock andelen mekaniskt skyddade plantor legat stabilt runt 50 procent och andelen insekticid behandlade plantor har stått för 3 procent.

Härkomst

Av levererade skogsplantor 2023 kom 88 procent från plantagefrö från svenska fröplantager, vilket är 4 procent mer jämfört med 2022. Tall- och contortatallplantor kommer nästan uteslutande från svenskt plantagefrö. Andelen granplantor från svenska fröplantager ökade från 74 procent 2022 till 82 procent 2023.

Till Sverige införda plantor och frön

Under 2022 fördes drygt 58,9 miljoner plantor in till Sverige från andra länder. Det innebär att cirka 14 procent av de levererade plantorna 2022 (422 miljoner plantor totalt) åtminstone delvis hade producerats utanför Sverige. Det är dock oklart om plantorna levererats samma år som de infördes.

Införseln av frö varierar kraftigt över tid, både gällande mängd och trädslag. Införseln av frö summerade 2022 till 271 kg.

Statistiken avser skogsplantor och frö för användning i Sverige.

Förklaring

  • Täckrot – Planta vars rötter omges av en odlingsklump som vanligtvis består av torv.
  • Hybridplanta – Omskolade täckrotsplantor på friland.
  • Barrot – Planta utan medföljande jord- eller torvklump kring rötterna.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter