Ädellövskog med höga naturvärden. Foto: David Göransson

Översynen av referensarealer för naturtyper klar

Nyhet - 02 april 2024

Naturvårdsverket har tillsammans med Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk och Havs- och vattenmyndigheten, gjort en översyn av referensarealer för naturtyper i art- och habitatdirektivet.

Översynen är gjord på uppdrag av regeringen. Den omfattar naturtypsgrupperna hävdberoende gräsmarker, skog, akvatiska miljöer, våtmarker, kust samt fjäll, berg och grottor. 

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30