Nyckelbiotop.

Registrerade nyckelbiotoper inte överklagbara visar vägledande dom

Nyhet - 04 januari 2024

Skogsstyrelsens registreringar av nyckelbiotoper är inte att se som ett beslut som går att överklaga. Det säger Högsta förvaltningsdomstolen i en vägledande dom.

Flera förvaltningsrätter har tidigare konstaterat att det är ett överklagbart beslut när Skogsstyrelsen registrerat nyckelbiotoper, alltså skogar med stor betydelse för skogens flora och fauna.

Registreringarna har samlats i ett register och flera av dem har överklagats av markägare eftersom de fått konsekvenser. Detta eftersom branschens certifieringssystem medfört begränsningar i möjligheterna att sälja virke från avverkningar i nyckelbiotoper. I de fall som nu prövats av Högsta förvaltningsdomstolen menade två skogsägare att registreringarna fick till följd att ett effektivt skogsbruk blev omöjligt och att äganderätten kränktes. 

Registreringen har begränsade effekter

Förvaltningsrätten och kammarrätten kom fram till att registreringarna hade gjorts utan stöd i lagen och undanröjde därför registreringarna. För att få vägledning överklagade Skogsstyrelsen till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu har ändrat domarna och menar tvärt emot underinstanserna att registreringarna inte är att se som beslut som går att överklaga.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i sin dom att registreringen av en nyckelbiotop är en dokumentation av en inventering som saknar självständig rättsföljd och får anses ha klart begränsade effekter.

Enligt domstolen kan de problem att sälja virke som certifieringssystemen leder till inte tillmätas någon betydelse för frågan om registreringar är möjliga att överklaga eftersom Skogsstyrelsen inte har haft något ansvar för certifieringssystemet som infördes på eget initiativ av privata aktörer.

Domen behöver analyseras

Efter tidigare domar har Skogsstyrelsen sedan en tid tillbaka beslutat att nyckelbiotoper registrerade från och med den 27 juni 2019 ska avregistreras om markägaren begär det. Någon registrering och inventering pågår just nu heller inte eftersom det inte finns något sådant politiskt uppdrag.

Skogsstyrelsen behöver nu analysera domen och konsekvenserna av den. Exakt vilka följder domen får för de nyckelbiotoper som registrerats både före och efter 27 juni 2019 är därför för tidigt att ge besked om.

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30