Lastning av timmer i skogen. Foto: MostPhotos

Uppåt för virkespriserna 2023

Nyhet | Statistik - 23 januari 2024

2023 ökade sågtimmerpriset med 12 procent och massavedspriset med 37 procent jämfört med 2022. Priserna är volymvägda genomsnittspriser för leveransvirke och avser löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflation.

Sågtimmerpriset avser årliga genomsnittspriser för sågtimmer av tall och gran. Regionalt syns vissa skillnader i utvecklingen för sågtimmer. Under 2023 har sågtimmerpriserna i Svealand stigit mest med 14 procent jämfört med 2022 medan de i Norra Norrland ökade med 10 procent.

Priset på massaved avser årliga genomsnittspriser för massaved av tall, gran och björk. Regionalt syns vissa skillnader i utvecklingen för massavedspriserna. Under 2023 har massavedspriserna i stora delar av landet ökat med mer än 30 procent, mest i Svealand med 51 procent och minst i Norra Norrland med 25 procent.

Den avverkade volym som ligger till grund för statistiken har minskat med mer än hälften under den senaste 20-årsperioden vilket gäller både för volymen sågtimmer och för volymen massaved. Leveransvirke utgör en liten andel av den totala virkesförsäljningen. Den sammanlagda volymen för sågtimmer och massaved i underlaget uppgick 2023 till nästan 2,4 miljoner kubikmeter fast mått under bark.

Fortsatt uppåt även under fjärde kvartalet

I samband med ny årsstatistik för 2023 presenteras även statistik för 2023 års sista kvartal. Likt tredje kvartalet 2023 fortsatte både sågtimmer och massavedspriser för leveransvirke att stiga. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med knappt 6 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2023. Ökningen för sågtimmer var störst i Södra Norrland och Svealand med ca 9 procent medan ökningen i Norra Norrland var 4 procent. I Götaland ökade sågtimmerpriserna med 7 procent. Sammantaget ökade massavedspriset med 2 procent i hela landet under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2023.

Korrigering av massavedspriset för kvartal 3 har gjorts i statistikdatabasen.

Förklaringar

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter