Timmervälta i vårsnö.  Foto: Åke Sjöström/Skogsstyrelsen

Virkespriserna steg första kvartalet

Nyhet | Statistik - 23 april 2024

Under första kvartalet 2024 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med fjärde kvartalet 2023. Priset på sågtimmer ökade med 8 procent och massaved med 3 procent.

Regionalt ökade sågtimmerpriset mest i Södra Norrland med 9 procent följt av Svealand med 8 procent. I Götaland ökade sågtimmerpriset med knappt 6 procent medan det i Norra Norrland ökade med 4 procent jämfört med föregående kvartal.

Störst ökning av priset på massaved finns i Södra Norrland och Götaland med 4 procent. Massavedspriserna i Norra Norrland och Svealand ökade med 1 respektive knappt 2 procent.

Förändring för massaveden från och med första kvartalet 2024

För massaved finns en förändring jämfört med tidigare redovisning. Från och med första kvartalet 2024 redovisas massavedspriser som Massaved av barrträd, Massaved av lövträd samt Massaved totalt. Det innebär en sammanslagning av de tidigare redovisade kategorierna Barrmassaved och Granmassaved samt en utvidgning av den tidigare kategorin Björkmassaved till att omfatta även annan massaved av andra lövträd. Vidare har vissa förändringar gjorts avseende den underliggande beräkningen. Förändringarna har genomförts som ett led i att förbättra statistiken om rundvirkespriser och påverkar priset med mellan 5-15 kronor per m3f ub.

Korrigering av massavedspriset har även gjorts avseende kvartal 1 2023 samt helåret 2023.

Förklaring

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter