Björkträd. Foto: Josefina Sköld

Förstudie - Lönsamma lövskogar

Förstudien ska identifiera vilka incitament som finns för ökad lövträdsproduktion samt vilka trender och möjligheter som finns till förädling av lövträ.

Lövskogar tål generellt storm och brand bättre än barrskogar men förädlingsindustrin efterfrågar ännu inte lövträ i någon stor utsträckning. 

Syftet med förstudien är att kartlägga intresset för lövträdsproduktion hos privata skogsägare samt förädlingsföretag i Mellansverige.

Målgruppen för förstudien är organisationer och företag som deltar i arbetet med regionala skogsprogram.

Förstudien genomförs inom två olika geografiska områden - östra respektive norra Mellansverige.

Resultat

Förstudien pågick mellan den 1 februari och 30 november 2023. 

Förstudien gjordes som en enkätstudie där en enkät skickades ut via e-post till flertalet skogsägare och förädlingsföretag som var verksamma inom aktuellt område. Totalt 134 deltagare besvarade enkäten.​

Resultatet av studien:

  • Majoriteten av skogsägarna i studien har under lång tid producerat lövträd. ​
  • Skogsägarna upplever att kunskapen om lövskog behöver öka, både i de egna leden samt hos entreprenörerna och ombuden/virkesköparna. ​
  • Ökad kunskap efterfrågas genom gruppaktiviteter som bland annat exkursioner och seminarier.
  • Flertalet av de svarande bekräftar att det finns ett glapp mellan producenter och förädlare av lövträ.
  • Hos förädlingsföretagen finns en stark vilja att använda svensk råvara.
  • Drygt två av tre företag svarar att det finns hinder för att utveckla förädlingen av lövträråvara och att det bland annat beror på en brist på timmerråvara av rätt kvalitet. ​
  • En dryg tredjedel av de svarande företagen anger att de importerar virke. Alla av dem importerar virke från Europa/EU. ​
  • Vid avverkningar i barrblandskogar är lövtimmerandelen ofta liten och hamnar för det mesta i massaveden.

 

  • Senast uppdaterad: 2023-12-14