Ett dike

SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Dikesrensning/skyddsdikning

För att kunna leva upp till de krav som ställs på ett certifierat skogsbruk med att ta hänsyn till vattenkvalitet och värdefulla vattenmiljöer i samband med dikningsåtgärder, krävs särskilda kunskaper. Med den här utbildningen får du den kunskap du behöver.

Här får du lära dig om hur dikning bör utföras samt vilka effekter dikningen har på skogsproduktionen, såsom hur miljöanpassade vägtrummor, slamdammar och andra typer av sedimentsfällor kan användas för att minimera dikningens negativa effekter på vattenkvaliteten.

Vi går igenom vad som menas med markavvattning, skyddsdikning respektive dikesrensning och tar även upp gällande lagstiftning kring detta, inklusive EU:s vattendirektiv.

Utbildningen avslutas med ett prov och godkänt resultat ger dig kompetensbevis i skyddsdikning/dikesrensning. För Svenska PEFC-certifierade företag gäller krav på att all personal som planerar eller utför skyddsdikning/dikesrensning ska ha detta kompetensbevis.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

2 dagar, varav en är inomhus och en ute i fält.

Pris

7 000 kronor inklusive moms. Samt 600 kronor för webbdelen.

Förkunskaper

SYNs webbutbildningar för Dikesrensning och Körning i skogsmark

Material

Ingår, liksom fika och lunch.

  • Senast uppdaterad: 2019-05-03