Mer om innehållet i karttjänsten Skogliga grunddata

Terräng och lutning

Kartor som visar markyta och terrängförhållande och lutning. Kartorna är skapade utifrån höjdinformationen i Lantmäteriets höjddata, grid 2+.

Markfuktighet

Karta som visar blöt och fuktig mark i olika nyanser av blå färger från blöta till friska-fuktiga områden (approximativt 0-1 meter till grundvatten). Kartan är framtagen utifrån en matematisk modell av terrängen och vattnets rörelser i landskapet.

Trädhöjd

Kartorna visar trädens höjd i meter och återspeglar olika strukturer i skogen mycket väl. De används vanligen för avgränsningar vid olika typer av planeringsunderlag, till exempel beståndsindelning vid skogsbruksplanläggning.

Det finns två typer av trädhöjdskartor.

Trädhöjd – laser är producerad utifrån den första laserreturen i Lantmäteriets nationella laserskanning.

Trädhöjd – flygbild är producerad genom bildmatchning av Lantmäteriets flygbilder. Det punktmoln som skapas från bildmatchningen läggs samman med markträffarna från Lantmäteriets laserskanning vilket gör att det är möjligt att beräkna höjden mellan markytan och trädtopparna.

Volym, grundyta, medelhöjd, medeldiameter och biomassa

Skogliga grunddata innefattar kartprodukter för volym (m3sk/ha), grundyta (m2/ha), grundytevägd medelhöjd (dm), grundytevägd medeldiameter (cm) och biomassa (ton torrsubstans/ha).

Samtliga kartor är producerade genom sambearbetning av data från Lantmäteriets nationella laserskanning och provytor från Riksskogstaxeringen (SLU). De har en upplösning på 10 x 10 meter per rastercell (pixel), vilket är anpassat för att motsvara storleken på provytorna. Där den grundytevägda medelhöjden är lägre än 3 meter har inga skattningar genomförts och bildvärdena är där satta till 0 i samtliga kartor.

Gallringskartor

Kartorna visar vilka områden som kan vara aktuella för gallring. Gallringsbehovet har tagits fram genom att kombinera trädhöjd och grunddata med en digital gallringsmall.

Utförd avverkning

Områden som avverkats enligt skillnadsanalys i satellitbilder.

Avverkningsanmälningar

Områden som anmälts för avverkning eller där man ansökt om tillstånd till avverkning. En mindre del av områdena avser objekt där ingen anmälan/ansökan inkommit före avverkning. Materialet avser både föryngringsavverkningar och avverkningar för omläggning till annat ändamål.

Beståndsvis beräkning av virkesförråd

Här finns möjlighet att rita in ett bestånd och beräkna medel och totalt virkesförråd och få information om aktualitet (årtal när området laserskannades).

Framskrivning av virkesförråd

Det finns möjlighet att rita in ett bestånd och skriva fram virkesförrådet till nuvarande år.

Skriva ut och dela kartor

Kartorna går att skriva ut och det går också dela en länk med andra så att kartapplikationen öppnas på den plats och med den karta du valt att dela.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-04-30