Viktigt att tänka på när du ska använda skogliga grunddata

Bra att läsa igenom innan du använder kartorna.

  • Skogliga grunddata visar skogstillståndet det år respektive område skannades. Var därför särskilt uppmärksam på skanningsår i yngre skogar och områden med hög tillväxt. Första laserskanningen startade år 2009 och var klar för hela Sverige 2017. Ny laserskanning startade 2018 och pågår löpande för att uppdatera och utveckla skogliga grunddata.
  • De skogliga skattningarna är utförda med referensytor från produktiv skogsmark men utförs för all skogbeklädd mark. I områden utanför produktiv skogsmark bör därför data hanteras med viss försiktighet.
  • Låg skog, där den skattade trädhöjden är mindre än 3 meter, och öppna områden får värdet noll när det gäller volym (virkesförråd), biomassa, grundytevägd medeldiameter och grundytevägd medelhöjd.
  • Det kan förekomma underskattning av virkesrika bestånd (>500 m3sk/ha) och överskattningar av värden för mindre virkesrika bestånd (<50 m3sk/ha). Överskattningar av volymen kan även förekomma i eftersatta röjningar/gallringar.
  • Volym, grundyta och biomassa överskattas i lövskog när skanningen är gjord under lövad säsong. I områden som skannats avlövade verkar detta vara ett mindre problem.
  • I 2-skiktade bestånd, till exempel ungskog (>=3 meters höjd) och fröträd, är det svårt göra medelvärdesberäkningar. Fröträden och naturvårdsträd påverkar medelvärdesberäkningar.
  • Om data används för att ta fram beståndsmedelvärden är det viktigt med korrekt beståndsavgränsning. Använd gärna en karta med hög upplösning, till exempel trädhöjd, när du gör beståndsavgränsningen.
  • Materialet är fritt att använda. Ange "Källa Skogsstyrelsen" i rapporter med mera.
  • Senast uppdaterad: 2022-05-02