Skogliga grunddata - beskrivning av geodata

Skogliga grunddata beskriver tillståndet i skogen och består av kartor som visar:

  • volym
  • grundyta
  • grundytevägd medelhöjd
  • grundytevägd medeldiameter
  • biomassa

Skogliga grunddata tas fram genom sambearbetning av data från laserskanning och provytor från riksskogstaxeringen. Här finns även trädslagsfördelning i SLU Skogskarta och Översiktlig skogsinventering (ÖSI) från 80-talet. Kartorna kan användas vid skoglig planering.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-02