Bild som beskriver hur mellanårsvariationen fungerar. n

Därför varierar Äbin-resultat mellan år

Äbin-resultat inom ett område kan variera ganska mycket mellan olika år, så kallad mellanårsvariation. Ibland kan variationen vara svår att förklara och det uppstår lätt osäkerhet om hur resultaten ska tolkas.

Mellanårsvariationen kan bero på både verkliga förändringar och på olika slumpfaktorer eller i vissa fall avvikande väderförhållanden.

De verkliga förändringarna kan bero på hur balansen mellan antal älgar, andra vilda hjortdjur och fodermängd har förändrats. Fler älgar och andra vilda hjortdjur och/eller mindre foder gör att skadorna vanligen ökar. Detta förhållande störs dock av att vi har betydande variation i väder mellan åren. Särskilt snödjup och snöns varaktighet har här stor betydelse. Även sommaren med exempelvis torka eller mycket regn, påverkar skadorna på ett sätt som inte är lätt att förutse och beskriva. Älgen rör sig också mellan områden, mer i norr än i söder, vid olika årstider. Detta kan påverka resultatet mer vissa år.

Eftersom Äbin är en stickprovsinventering påverkas resultaten också i någon mån av vilka provytor som ingår i stickprovet, något som slumpen avgör i det lottningsförfarande som föregår fältinventeringen. Inom ett älgförvaltningsområde som har stor variation med avseende på till exempel topografi, ungskogens sammansättning och/eller hjortviltstammarnas tätheter, får slumpen vanligen större betydelse för resultatet än inom ett område som är mer enhetligt. Detta ligger i stickprovsinventeringarnas natur och är förväntat, men återspeglar alltså inte en verklig förändring mellan inventeringstillfällena.

Till det kommer också fel som beror på den mänskliga faktorn och som kan förekomma vid inventeringar. Dessa fel kan bero på olika faktorer, till exempel misstag i urval av bestånd. Skogsstyrelsen har ett åtgärdsprogram för att minimera dessa fel.

Hur hanterar man mellanårsvariationen?

Var försiktig med att jämföra värden mellan två inventeringstillfällen. Lägg fokus på trender över flera inventeringstillfällen så kallade flerårsmedelvärden.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-02