Fakta om statistik om Arbetsskador

Arbetsmiljöverket är statistikansvarig myndighet för arbetsskador och denna delmängd som avser skogsbruk och skogsindustri är framtagen i samarbete med Arbetsmiljöverket.

En arbetsgivare eller arbetsföreståndare som fått kännedom om en arbetsskada är skyldig att anmäla skadan till Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken.

Statistiken omfattar anmälda arbetsskador men trots anmälningsskyldigheten kan det finnas en underrapportering. Benägenheten att rapportera kan dessutom påverkas av saker som inte rör faktiska förändringar i arbetsmiljön, till exempel förenklade anmälningsrutiner, förändrad lagstiftning eller informationskampanjer.

Arbetsmiljö - Anmälda arbetsskador

I Arbetsmiljöverkets årliga rapport om arbetsskador (Arbetsskador 2022, se länk nedan) finns nationella sammanställningar och mer indelningar av statistiken.

Arbetsolycka och arbetssjukdom

  • Arbetsolycka är en olycka till följd av plötslig händelse, fysisk eller psykisk skada som inträffat på arbetsplatsen eller på annan plats där den skadade vistats i eller för arbetet. Enbart arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro är med i den statistik som presenteras här.
  • Arbetssjukdom är en arbetsskada som uppkommit genom annan skadlig inverkan än arbetsolycka. Exempelvis genom exponering för kemiska ämnen, strålning, ensidiga rörelser eller psykiskt påfrestande förhållanden i arbetet.

Ingående branscher

  • 02 Skogsbruk
  • 16 Tillverkning av trä och trävaror (sågverk)
  • 17 Papper och pappersvarutillverkning.

De senare två benämns ibland samlat som skogsindustri.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-07