Kvinna kollar på skogsbruksplan.  Foto: Camilla Zilo

Skogsskötsel för hög och säker tillväxt

Lär dig mer om hur du sköter skogen för att få en skog som växer och mår bra. Gå kursen Skogsskötsel för en hög och säker tillväxt. Du får bland annat veta hur du kan genomföra åtgärder för att lyckas med plantering och gallring, som gör att du får en stabil skog.

Webbutbildningen Skogsskötsel för hög och säker tillväxt tar upp:

  • 3T - en ledstång för hög och säker tillväxt
  • Enkla åtgärder som bidrar till att fler arter kan trivas i den brukade skogen.
  • Konsekvenserna av ett förändrat klimat och hur du kan hantera skadegörare i skogen.
  • Aktiv naturvård

I den här webbutbildningen får du tips om metoder som bidrar till att din skog växer och mår bra, samtidigt som den har plats för många arter.

Webbutbildningen fokuserar på skötsel av skogar som domineras av barrträd och där virkesproduktion är det huvudsakliga målet. En hög och lönsam produktion i dessa bestånd kan skapa ekonomiskt utrymme att satsa på andra värden i utvalda delar av din skog. Skogen behöver också vara robust för att klara de olika påfrestningar som följer av ett förändrat klimat.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18