En skogskonsulent står med armarna rakt utsträckta i ett ungt bestånd av tall. Foto: Ingvar Hansson

3T - en enkel skötselmodell

Det behöver inte vara krångligt eller svårt att sköta skogen så att den växer bra och ger en god avkastning. Med tre enkla tumregler kan din ungskog ge värdefulla timmerträd i slutändan och samtidigt inkomster från gallringar som utförs på vägen dit. Aktiva beslut om skötselinsatser ger också tillfälle att utveckla värden för en rik mångfald och upplevelser.

I skogsskötselmodellen 3T står T för

  • trädslag
  • tid
  • täthet

Modellen är ett hjälpmedel för dig som skogsägare som vill satsa på en hög, lönsam och säker skogsproduktion. Det kan gälla i enstaka bestånd eller på större delar av din fastighet.

Modellen går ut på att

  • välja rätt trädslag för respektive ståndort,
  • utföra röjning och gallring vid rätt tidpunkt,
  • lämna rätt täthet av träd efter röjning och gallring.

Åtgärder i rätt tid

Efter en föryngringsavverkning är det viktigt att snabbt få igång en ny föryngring på platsen. Tänk på att välja rätt trädslag som trivs på platsen.

När du sedan röjer och gallrar, innan skogen växt för högt, blir träden stabila och mer motståndskraftiga mot skador. Använd beståndets höjd för att hitta rätt tidpunkt för röjning och gallring.

Rätt täthet

Det är viktigt med rätt avstånd mellan träden, rätt täthet, för att enskilda träd ska ha möjlighet att utvecklas och växa. Genom att räkna stammar på några cirkelprovytor i representativa delar av beståndet kan du enkelt bedöma tätheten. I en ungskog kan du sträcka ut armarna, så att du ser ut som ett T. Du ska lätt kunna röra dig bland stammarna utan att behöva vika in armarna. Då är det rätt avstånd. I en röjd ungskog ska det vara minst 2 till 2,5 meter mellan stammarna. Efter den första gallringen ökar avståndet mellan träden till 3 meter, vilket ger ett stamantal på 1 100 stammar per hektar.

Tidpunkt

Genom att följa ett schema genom beståndets utvecklingsfaser blir det enklare att göra rätt. För att bedöma rätt tidpunkt använder du beståndets höjd. För att bedöma beståndets täthet räknar du antalet stammar. 

Anpassningar

3T är en arbetsmodell och ett av flera sätt att sköta skogen. Om din skog är skött på annat sätt än med 3T-modellen så kan du behöva göra anpassningar för att modellen ska kunna användas. Oftast handlar det om att beståndet som ska åtgärdas har växt för länge utan att åtgärder utförts. Är beståndet för tätt kan röjning och gallring behöva utföras i flera steg. Åtgärden genomförs i flera steg för att inte bli för omfattande och därmed försvaga beståndet och sänka tillväxten.

 

  • Senast uppdaterad: 2022-11-08