Larvgångar av granbarkborre. Foto: Gunnar Isacsson

Granbarkborrens gångsystem

Det finns bara en typ av gångsystem du som skogsägare behöver kunna känna igen, och det är granbarkborrens. Nästan alla andra gångar görs av insekter som inte skadar skogen.

Det finns några hundra olika vedlevande insekter som gör gnagspår i ved och bark. Granbarkborren är den enda av dem som kan göra riktigt allvarlig skada på skogen. Dess gångsystem förändras under sommarens gång.

Modergångar

Granbarkborren börjar sitt angrepp med att hanen borrar sig in i barken och gräver ut en så kallad parningskammare. Denna ligger ytligt i barken. När hanen börjar gnaga sig in genom barken sänder han ut ett feromon, som är ett doftämne som på barkborrarnas språk betyder "Kom hit, för här finns det massor med mat". Honorna gräver modergångarna i vedens längsriktning. I kanten på modergången gräver hon små fickor där hon lägger de små vita äggen, ett och ett. Äggfickorna syns som små "sågtänder" på båda sidor om modergångarna.

Larvgångar

Någon vecka efter svärmningen har äggen kläckts och från varje äggficka går nu en larvgång vinkelrätt ut från modergången. Larvgången blir allt bredare efterhand som larven växer, till skillnad från modergången som är lika bred i hela sin längd. 

Puppkammare

Drygt sex veckor efter svärmningen är larverna fullvuxna och har gjort var sin puppkammare som syns som en serie ovala kammare mitt i det välgnagda området mellan modergångarna. Där modergångarna ligger som tätast finns inga puppkammare. Där har trängseln varit för stor och larverna har svultit ihjäl.

Ny generation granbarkborrar

Cirka sju veckor efter svärmningen kläcks den nya generationen granbarkborrar. De unga skalbaggarna äter sedan upp det som finns kvar av innerbarken. Från månadsskiftet juni-juli, nio till tio veckor efter svärmningen, börjar de lämna barken för att gå ner i marken och övervintra. Under varma år kan en del av avkommorna själva svärma och angripa nya träd på sensommaren.

Gångsystemet suddas ut i augusti

I augusti finns endast enstaka barkborrar kvar och det mesta av gångsystemet har suddats ut. Det är endast de raka modergångarna som visar var granbarkborrarna har utvecklats. På utsidan har barken blivit helt perforerad av små runda utgångshål.

Flera gnag på samma gran

Om det finns för lite mat kvar där granbarkborrarna kläckts händer det att de unga borrarna gnager sig in längre ner på stammen och gör näringsgnag i tidigare oangripen bark på samma gran. De gnagen brukar se ut som en slingrig härva av jämnbreda gångar som utgår från samma punkt eftersom många barkborrar tar sig in via samma hål.

  • Senast uppdaterad: 2023-09-20