Plantering.  Foto: Michael Ekstrand

Föryngring och skötsel i död granskog

Skogar med stora mängder död gran kan i många fall vara så pass glesa att markens produktiva förmåga inte längre tas till vara. Då kan du behöva genomföra olika föryngringsåtgärder.

När skogen är så gles att virkesförrådet hamnar under den gräns som anges i de allmänna råden till 5 § skogsvårdslagen inträder föryngringsplikt. Detta lagkrav är dock lågt satt, vilket innebär att i normala granskogar kan hälften av träden dö och ändå klara §5-kravet.

Det brukar komma plantor under döda granar. Om det finns tillräckligt med självsådda plantor kan området lämnas utan åtgärd. Om det inte finns plantor behöver området planteras eller föryngras på annat sätt. Kanske är inte gran det bästa alternativet på just den här marken och då bör du överväga att byta trädslag.   

Skogsvårdsåtgärder

Innan du ska göra någon åtgärd i skogen bör de barkborredödade träden fällas eller tas omhand eftersom de utgör en säkerhetsrisk. För att underlätta plantering och framtida skötselåtgärder, som röjning och gallring, rekommenderas att de döda granarna läggs i stråk. Med stammar liggandes kors och tvärs behöver de mest troligt flyttas på för att skogsbruk ska kunna bedrivas. Andra alternativ är att ta vara på brännveden eller lämna området för fri utveckling.

Pågående angrepp av granbarkborre

Om skogen som innehåller döda granar även har granar som nyligen angripits av granbarkborre bör du vidta bekämpningsåtgärder. Är det ett omfattande angrepp där beståndet riskerar att bli så luckigt och trasigt att produktionen inte kan upprätthållas kan det vara lämpligt att föryngringsavverka hela beståndet. Det ger ingen bekämpningseffekt att avverka de redan döda granarna och föra ut dem ur skogen. Däremot underlättar det framtida skogsbruksåtgärder.

Ekonomi i avverkning av döda granar

För att rädda virkesvärdet är det viktigt att avverka de granbarkborreangripna träden medan de fortfarande är färska och har lite gröna barr kvar. Angripen skog som stått mer än en säsong blir bränsleved när den tas om hand, vilket ger ett lågt ekonomiskt värde, samtidigt som avverkningskostnaden ofta är högre än normalt. Ofta blir det en kostnad för skogsägaren att ta ner dessa träd.

Kan den döda skogen tas ner i samband med andra åtgärder kan kostnaden minska. I förlängningen är det klokt att göra åtgärder som förenklar hanteringen vid kommande skogsvårdsåtgärder. Till exempel kan träden läggas i stråk eller placeras i framtida hänsynsytor.

 

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06