Illustration: Laserscanning

Uppdrag att uppdatera skogliga grunddata

Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att uppdatera, utveckla och tillgängliggöra skogliga grunddata. Uppdraget ska utföras via Lantmäteriets laserskanning av Sveriges skogsmark.

Skogen växer och påverkas även genom bland annat skogsbruksåtgärder, stormar och bränder. Det innebär att skogliga data behöver uppdateras och utvecklas för att vara fortsatt användbara. Laserskanning av skogsmarken är en förutsättning för att kunna göra en sådan uppdatering. Laserskanningen innebär att skogsmarken kartläggs och data samlas in med hjälp av flygplan. 

  • Lantmäteriet ansvarar för att genomföra laserskanningen.
  • Skogsstyrelsen ska, utifrån det laserdata som Lantmäteriet samlar in, tillhandahålla öppna och avgiftsfria skogliga grunddata.
  • SLU ansvarar för produktion av skoglig analys samt utveckling av nya produkter från laserdata.

Skogsstyrelsen har samordningsansvar och ansvar för redovisningen av uppdraget i sin helhet. Uppdraget ska redovisas årligen.

Syftet med uppdraget är att bidra till ökad produktion och effektivare miljöhänsyn inom skogsbruket.

  • Senast uppdaterad: 2019-04-09