Biotopskydd där Skogsstyrelsen utfört åtgärder mot granbarkborre. Foto: Johanna Ehlin

Ingen ersättning för granbarkborreskador nära skyddad skog

Nyhet - 28 september 2023

Markägare som drabbats av skador som kan vara orsakade av att granbarkborrar spridits från närliggande skyddad skog ska inte få ekonomisk kompensation. Det är ett av förslagen i en ny rapport från Naturvårdsverket som tagits fram med stöd av Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen instämmer i Naturvårdsverkets bedömning att det inte är motiverat att ta fram en modell för ersättning till markägare som drabbats av granbarkborreangrepp i anslutning till skydda skog.

– En av orsakerna är att det i praktiken ofta är svårt att avgöra var angreppen började. Det skulle krävas mycket resurser både för staten och markägare för att kunna fastställa att den skyddade naturen är orsaken till skadorna, säger Johanna Ehlin, områdesskyddsspecialist på Skogsstyrelsen.

I stället för att fokusera på vad som orsakat skador i olika områden menar Naturvårdsverket att vi bör lägga tid och resurser på att gemensamt göra vad vi kan för att minska spridningen.

Samarbetet behöver stärkas

– Vi behöver förstärka samarbetet mellan markägare och förvaltare av skyddad natur och genomföra åtgärder för att förhindra spridning av granbarkborre, säger Johanna Ehlin.

Andra slutsatser i rapporten är att vi som förvaltare av formellt skyddad skog behöver

  • utforma och rikta bekämpande åtgärder så att de ger verklig effekt på spridningen
  • följa upp och få mer kunskap om olika åtgärders effekter
  • göra vad vi kan för att förhindra spridning till omkringliggande skog. En aktiv dialog med berörda markägare behövs för att se vilka åtgärder som är möjliga.
  • tydliggöra roller och ansvar hos naturvårdens och skogsbrukets aktörer

Andra regler styr bekämpning i skyddad skog

I formellt skyddade områden gäller inte samma regler för bekämpning av granbarkborrar och andra skadeinsekter som i den brukade skogen. Varje område har sina specifika syften och regler för vilka åtgärder som kan genomföras.

Forskning har visat att skyddade skogar generellt bidrar till en väldigt liten del av spridningen av granbarkborren i landskapet. Samtidigt kan det finnas lokal påverkan, där enskilda markägare drabbas av granbarkborreangrepp på grund av att granbarkborrar kan ha spridits från ett skyddat område.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket arbetar tillsammans med berörda länsstyrelser för att begränsa angreppen av granbarkborre i våra skogar med formellt skydd, till exempel naturreservat och biotopskydd. Vilka åtgärder som kan genomföras måste bedömas i varje enskilt fall.

Kontakt

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30