Skogskonsulent går i skogen vid sjö . Foto: Karin Ekströmer

Nya domar om Skogsstyrelsens tillsynsarbete

Nyhet - 16 februari 2024

Mark- och miljödomstolen i Växjö har nu avgjort merparten av de 40-tal avverkningsärenden som överklagats av Naturskyddsföreningen. Domstolen skriver bland annat i sina avgöranden att Skogsstyrelsens automatiska system som väljer ut vilka ärenden som ska granskas, sållar för grovt.

– Detta är domar i första instans och vi får se om de står sig, men vi är väl medvetna om att myndigheten inte har de resurser som krävs för att göra tillsyn av avverkningsanmälningar på det sätt som rättsutvecklingen kräver av oss. Detta är något vi också lyft upprepade gånger till regeringen, säger Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist.

Varje år får Skogsstyrelsen in omkring 65 000 avverkningsanmälningar och efter tidigare vägledande domar går utvecklingen mer och mer mot att myndigheten behöver granska och utreda varje enskilt ärende för att uppfylla kraven i miljöbalken. Något som det inte finns resurser till.

Med hjälp av ett automatiskt granskningssystem väljs ett antal av de inkomna ärendena ut för manuell hantering. Granskningssystemet togs fram för att frigöra tid för handläggarna så de kan utöva tillsyn i fler ärenden.

Naturskyddsföreningen har överklagat 40 ärenden till Mark- och miljödomstolen, där Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt nu kommit med domar i 33 av ärendena. Sju av de 40 ärendena har sedan tidigare avvisats av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Mark- och miljödomstolen i Växjö skriver nu bland annat i sina domar att Skogsstyrelsen generellt tillämpar en för grov sållning i automatgranskningssystemet när det gäller skyddade arter för att uppfylla kraven i miljöbalken. Domstolen skriver också: ”Det går således inte att bedöma om den anmälda avverkningen strider mot artskyddsförordningen eller miljökvalitetsnormerna för vatten.”

Skogsstyrelsen kommer nu analysera domarna djupare. Något beslut om de ska överklagas har inte tagits.

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30