Knärot på hösten. Foto: Karin Ekströmer

Nya uppdrag och tillsyn av artskydd kräver 45 miljoner extra 2025

Nyhet - 29 februari 2024

Nästa år kommer Skogsstyrelsen behöva ytterligare 45 miljoner kronor för nya uppdrag, bättre informationssäkerhet och tillsyn av artskydd i samband med avverkningar. Det framgår av budgetunderlaget som nu lämnats in till regeringen.

Från och med 1 februari 2024 blev Skogsstyrelsen ansvarig myndighet för EU:s avskogningsförordning vilket är ett nytt och resurskrävande uppdrag. Det handlar först och främst om att införa den nya förordningen men sedan också att utföra tillsyn av den. Produkter som omfattas av avskogningsförordningen får inte ha orsakat avskogning eller skogsförstörelse. Under 2025 behövs 15 miljoner i resursförstärkning som sedan fram till 2027 stegvis behöver öka till 50 miljoner per år.

Om vi inte får resurser att införa och tillämpa den nya EU-förordningen som det krävs av oss kan Sverige hamna i EU-domstolen. Det kan också påverka förtroendet negativt för svenskt skogsbruk. Därför är ett resurstillskott nödvändigt, säger generaldirektör Herman Sundqvist.

Informationshanteringen växer

Kraven på informationssäkerhet ökar, dels utifrån omvärldsläget med ökat hot och sabotage mot samhällets information, dels utifrån den exponentiella utvecklingen av mängden information. Informationshantering är en alltmer central del av Skogsstyrelsens verksamhet och myndigheten tillhandahåller grunddata och geodata till olika intressenter som beslutsunderlag för att möjliggöra en hållbar utveckling i skogen.

Sammantaget kräver detta ökade resurser motsvarande tio miljoner kronor för ökad kompetens, investeringar i IT-miljö och framför allt utveckla och stärka övervakning, analys och förebyggande åtgärder.

Efterfrågan på data om skogen ökar kraftigt och vi behöver säkra upp att det här även fortsättningsvis hanteras med hög säkerhet och effektivitet. Det är centralt att vi snarast ökar takten i det här arbetet, säger Herman Sundqvist.

Behov av resurser för tillsyn

Tillsynen av artskyddet i samband med avverkningar är ett tredje kritiskt område där Skogsstyrelsen behöver höjt anslag med 20 miljoner nästa år och sedan succesivt en ökad förstärkning till 50 miljoner år 2027. Behovet har upprepade gånger påpekats i tidigare budgetunderlag och skrivelser till regeringen.

Nya domstolsutslag kopplat till artskyddet driver just nu på en rättsutveckling som innebär att Skogsstyrelsen är skyldig att göra en bedömning av åtgärdens påverkan på skyddade arter för samtliga avverkningsanmälningar. Just nu går en så stor del av Skogsstyrelsens resurser till att hantera dessa ärenden att myndigheten tvingas prioritera ner andra obligatoriska uppdrag. 

Sammantaget innebär det att Skogsstyrelsen för de tre kritiska områdena äskar 45 miljoner mer 2025, 85 miljoner 2026 och 110 miljoner 2027 jämfört med dagens nivå.

EU-arbetet kräver mer 

Dessutom kommer det att krävas betydande resurser för arbetet med att införa och tillämpa EU:s nya rättsakter, en ökad digitalisering men också för arbetet med att bevara och utveckla naturvärden i skogen så det blir möjligt att nå både nationella och internationella miljömål.

Utvärderingar visar att Skogsstyrelsens rådgivning till skogsägare ger konkreta effekter i skogen. Inom flera ämnesområden finns det stora behov av att tillhandahålla rådgivning och information om skog och skogsbruk för att stödja skogsägarna att ta aktiva och välgrundade beslut.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30