Nyckelbiotop.

Registrerade nyckelbiotoper kvar i karttjänsterna efter vägledande dom

Nyhet - 23 januari 2024

Skogsstyrelsen kommer fortsätta visa registrerade nyckelbiotoper i de digitala karttjänsterna och använda det som ett underlag i tillsynen. Avregistrering av nyckelbiotoper på markägarens begäran kommer inte längre vara möjligt. Det står klart sedan Skogsstyrelsen nu analyserat den vägledande domen nyligen från Högsta förvaltningsdomstolen om hanteringen av registrerade nyckelbiotoper.

Skogsstyrelsen har nu analyserat domen och några av följderna blir att nyckelbiotoperna i registren kommer fortsatt att visas i Skogsstyrelsens karttjänster och även fortsättningsvis användas i vår handläggning av ärenden, till exempel granskning av avverkningsanmälningar. Att återuppta inventering och registrering av nya nyckelbiotoper är inte aktuellt eftersom Skogsstyrelsen inte har något sådant uppdrag.

Flera förvaltningsrätter och kammarrätter har tvärt emot tidigare konstaterat att det är ett överklagbart beslut när Skogsstyrelsen registrerat nyckelbiotoper. På grund av den rättsutvecklingen så har Skogsstyrelsen avregistrerat nyckelbiotoper som registrerats efter 27 juni 2019 i de fall skogsägare begärt det. Efter det datumet anses inte Skogsstyrelsen ha haft något politiskt uppdrag att inventera nyckelbiotoper.

Avregisteringen avslutas

Skogsstyrelsen menar att domen bör tolkas som att alla registreringar, oavsett när de registrerades, bör betraktas som icke överklagbara och bedömningen är att detta även omfattar objekt med naturvärden. Därför kommer Skogsstyrelsen att sluta avregistrera nyckelbiotoper och alltså inte ta bort dem från karttjänsterna när skogsägare begär det.

Någon återregistrering av de nyckelbiotoper som hunnit avregistreras kommer dock inte att göras.

– Regeringen har uttalat att Skogsstyrelsen bör upphöra med inventering och registrering av nyckelbiotoper och bedömningen är då att detta också omfattar att återregistrera en nyckelbiotop, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Storskogsbruket berörs inte

Skogsstyrelsen har helt eller delvis avregistrerat cirka 150 registreringar efter begäran av skogsägare och cirka 70 registreringar efter domstolsavgöranden. Totalt finns 115 000 nyckelbiotoper och objekt med naturvärden registrerade. 

Högsta förvaltningsdomstolens dom och följderna av den som Skogsstyrelsen nu inför omfattar enbart nyckelbiotoper som myndigheten registrerat. Bolagen och storskogsbruket har ansvarat för sina egna inventeringar och de nyckelbiotoperna berörs inte.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30

Vad är en nyckelbiotop?

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.