Bakgrund till uppdraget om översyn av strategin

I november 2021 lämnade regeringen propositionen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund 2021/22:58 (Skogspropositionen) till riksdagen.

Riksdagen har ställt sig bakom propositionen genom Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU18. I juni 2022 gav regeringen Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att se över den nationella strategin för formellt skydd av skog, ett uppdrag av flera som handlar om skydd av skog.

Den tydliga inriktningen är att formellt skydd av skog i Sverige i huvudsak ska ske utifrån frivillighet och vara ett huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna. Det bör bli enklare för markägare att ta initiativ till formellt skydd i linje med gällande prioriteringar. Markägare ska även ges större möjlighet att välja form för skyddet. 

Avsteg från frivillighet vid formellt skydd bör ske mer restriktivt än tidigare när så är befogat, och kan bli aktuellt exempelvis om det specifika området bör bevaras till följd av internationella åtaganden eller för andra särskilt angelägna allmänna intressen.

Utvecklat arbetssätt för att nå samma mål

De jämställda produktions- och miljömålen för skogsbruket ligger kvar, liksom regeringens tydliga ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas. Det rättsliga ramverket för formellt skydd av skog har inte heller ändrats. Genom ett frivilligt formellt skydd får myndigheter och markägare ett tydligare gemensamt ansvar för att Sverige uppfyller målen om skydd av värdefull skog.

Dialogen mellan myndigheter och markägare behöver därför öka, för att bättre ta tillvara markägarnas intresse att bidra till naturvården och bevara värdefull skog.
 

  • Senast uppdaterad: 2023-11-03